Prohlášení o ochraně osobních údajů | Murrelektronik

Prohlášení o ochraně dat společnosti Murrelektronik

Vítáme Vás na návštěvě našich webových stránek a děkujeme za Váš zájem o naši společnost. Ochranu Vašich osobních údajů bereme velmi vážně. Vaše údaje zpracováváme v souladu s příslušnými právními předpisy o ochraně osobních údajů, zejména s obecným nařízením EU o ochraně osobních údajů (GDPR) a prováděcími zákony pro jednotlivé země, které se na nás vztahují. Pomocí tohoto prohlášení o ochraně osobních údajů Vám poskytujeme komplexní informace o zpracování Vašich osobních údajů společností Murrelektronik CZ spol. s r.o. a právech, která Vám náleží.

Toto prohlášení o ochraně osobních údajů se vztahuje na všechny webové stránky naší společnosti, ke kterým lze přistupovat v rámci našich domén (https://www.murrelektronik.cz, https://shop.murrelektronik.cz), a rovněž i na naše fanouškovské stránky na sociálních sítích (Facebook, LinkedIn, YouTube, Instagram). Pokud v rámci naší nabídky přejdete na webové stránky jiných provozovatelů, platí zde jejich vlastní ustanovení o ochraně osobních údajů a za jejich obsah odpovídají příslušní provozovatelé těchto webových stránek.

Pokud se na jednotlivé služby vztahují samostatné nebo dodatečné podmínky nebo požádáme o Váš souhlas, upozorníme Vás na to zvlášť před použitím příslušné služby (např. pro předplatné zpravodaje nebo nákup v našem online obchodě).

Přijímáme také různá bezpečnostní opatření k ochraně Vašich osobních údajů. Například přenos mezi Vaším webovým prohlížečem a našimi servery je vždy zašifrován; kromě toho zachováváme neustále velké množství technických a organizačních opatření k ochraně Vašich dat.

Osobní údaje jsou informace, které umožňují identifikaci fyzické osoby. To zahrnuje zejména Vaše jméno, datum narození, adresu, telefonní číslo, e-mailovou adresu a Vaší IP adresu.

O anonymních údajích hovoříme, jestliže je nelze v žádném případě propojit s osobou uživatele.

Odpovědný dle článku 4 č. 7 GDPR a kontaktní údaje na osobu pověřenou ochranou osobních údajů

Murrelektronik CZ spol. s r.o.
Průmyslová 762
333 01 Stod, Česká republika

Tel.: +420 377 597 961
Fax: +420 377 597 929
E-mail: info@murrelektronik.cz

Kontakt na osobu pověřenou ochranou osobních údajů: info@murrelektronik.cz

Vaše práva jako subjektu údajů

Nejprve bychom rádi využili této příležitosti a informovali Vás o Vašich právech jako subjektu údajů. Tato práva jsou standardizována ve článcích 15 – 22 GDPR. Práva subjektu údajů zahrnují:

 • právo na informaci (čl. 15 GDPR),
 • právo na vymazání (čl. 17 GDPR),
 • právo na opravu (čl. 16 GDPR),
 • právo na přenositelnost údajů (čl. 20 GDPR),
 • právo na omezení zpracování dat (čl. 18 GDPR),
 • právo na vznesení námitky proti zpracování dat (čl. 21 GDPR).
 • právo na odvolání souhlasu (čl. 7 odst. 3 GDPR).

Kontaktní údaje

Chcete-li uplatnit tato práva, obraťte se na: info@murrelektronik.cz. Totéž platí, pokud máte jakékoli dotazy týkající se zpracování údajů u naší společnosti. Jestliže chcete odvolat Váš souhlas, směřujte odvolání na výše uvedené kontaktní údaje a nezapomeňte prosím uvést, jaké konkrétní prohlášení o souhlasu chcete odvolat. Náleží Vám také právo podat stížnost k dozorčímu orgánu pro ochranu dat.

Právo na námitku

V souvislosti s právem vznést námitku dodržujte následující:

Pokud zpracováváme Vaše osobní údaje pro účely přímého marketingu, máte právo kdykoli bez udání důvodu vznést námitku proti tomuto zpracování údajů. To platí také pro profilování, pokud souvisí s přímým marketingem.

Pokud vznesete námitku proti zpracování pro účely přímého marketingu, nebudeme nadále zpracovávat Vaše osobní údaje pro tyto účely. Námitka je bezplatná a lze ji podat libovolnou formou, pokud možno na adresu: info@murrelektronik.cz

V případě, že Vaše údaje zpracováváme za účelem ochrany oprávněných zájmů, můžete proti tomuto zpracování kdykoli vznést námitku z důvodů, které vyplývají z Vaší konkrétní situace; to platí také pro profilování založené na těchto ustanoveních.

Poté již nebudeme zpracovávat Vaše osobní údaje, pokud neprokážeme přesvědčivé oprávněné důvody pro zpracování, které převažují nad Vašimi zájmy, právy a svobodami nebo zpracování slouží k uplatnění, výkonu nebo ochraně právní nároků.

Právo na odvolání

Pokud jste nám dali souhlas se zpracováním Vašich osobních údajů, máte právo na odstoupení

s účinkem do budoucna v souladu se čl. 7 odst. 3 GDPR.

Cíle a právní základ zpracování údajů

Při zpracování Vašich osobních údajů jsou dodržována ustanovení GDPR a všech dalších příslušných zákonů a předpisů o ochraně osobních údajů. Právní základ pro zpracování údajů vyplývá zejména z článku 6 GDPR.

Vaše údaje používáme k zahájení podnikání, k plnění smluvních a zákonných povinností, k realizaci smluvního vztahu, k nabídce produktů a služeb a k posílení vztahů se zákazníky, což může zahrnovat také analýzy pro marketingové účely a přímou reklamu.

Váš souhlas také představuje schvalovací ustanovení ve smyslu legislativy o ochraně údajů. Zde Vám objasňujeme cíle zpracování údajů a Vaše právo na odstoupení. Jestliže se Váš souhlas týká také zpracování zvláštních kategorií osobních údajů, výslovně Vás na to v souhlasu upozorníme.

Zpracování zvláštních kategorií osobních údajů ve smyslu článku 9 odst. 1 GDPR probíhá jen tehdy, kdy je to z důvodu právních předpisů nezbytné a není důvod přepokládat, že převáží Váš oprávněný zájem na vyloučení zpracování.

Poskytnutí dat třetím stranám

Vaše údaje předáme třetím stranám jen v rámci zákonných ustanovení, s příslušným souhlasem, nebo pokud z naší strany převažuje oprávněný zájem. V opačném případě nebudou údaje předány třetím stranám, pokud k tomu nebudeme donuceni právními předpisy (zpřístupnění externím orgánům, jako např. dozorčím orgánům nebo orgánům činným v trestním řízení).

Příjemci údajů / kategorie příjemců

V rámci naší společnosti zajišťujeme, aby Vaše údaje dostaly pouze ty osoby, které je potřebují k plnění svých úkolů.

V mnoha případech podporují poskytovatelé služeb naše specializovaná oddělení při plnění jejich služeb. Se všemi poskytovateli služeb byly uzavřeny nezbytné dohody o ochraně údajů.

Převod do třetích zemí

Vaše osobní údaje předáváme poskytovatelům nebo koncernovým společnostem mimo Evropský hospodářský prostor: Švýcarsko, USA, Kanada, Brazílie, Turecko, Indie, Čína, Jižní Korea  a Singapur.

Poskytování Vašich údajů třetím zemím (mimo Evropskou unii nebo Evropský hospodářský prostor) probíhá pouze v případě, kdy to vyplývá ze závazkového vztahu, vyžaduje-li to zákon nebo pokud jste nám dali souhlas.

Dodržení úrovně ochrany dat je zaručeno uznanou úrovní ochrany a standardními doložkami o ochraně dat EU.

Doba uložení dat

Vaše údaje ukládáme, pokud jsou požadovány pro příslušný účel zpracování. To se týká zejména zákonných požadavků na uchování dat (vyplývajících např. z obchodního zákoníku nebo daňového zákona atd.). Pokud již neexistují žádné další požadavky na uchování, budou údaje po dosažení svého účelu vymazány.

Kromě toho můžeme ukládat údaje, pokud jsme k tomu od Vás dostali svolení nebo pokud dojde k právním sporům, a my tak používáme důkazy v rámci zákonných promlčecích lhůt, které mohou být až třicet let; běžná promlčecí doba je tři roky.

K uložení nad rámec tohoto cíle dochází také v případě, že platí jiná výjimka dle článku 17 odstavce 3 GDPR.

Bezpečný přenos Vašich dat

Abychom co nejlépe chránili údaje, které uchováváme, před náhodnou nebo úmyslnou manipulací, ztrátou, zničením nebo přístupem neoprávněných osob, používáme vhodná technická a organizační bezpečností opatření. Úrovně zabezpečení jsou průběžně kontrolovány ve spolupráci s bezpečnostními experty a přizpůsobovány novým bezpečnostním standardům.

Výměna dat z naší webové stránky a na naší webovou stránku probíhá vždy zašifrovanou formou. Jako přenosový protokol pro naše webové stránky nabízíme HTTPS s využitím nejnovějších šifrovacích protokolů. Vedle toho nabízíme našim uživatelům také šifrování obsahu pro kontaktní formuláře a aplikace. Dešifrování těchto údaje je pouze v naší kompetenci. (Je možné použít také alternativní komunikační cesty (např. přes poštu)).

Poskytování údajů

Různé osobní údaje jsou nezbytné pro vznik, realizaci a ukončení závazkového vztahu a plnění souvisejících smluvních a právních povinností. Totéž platí pro používání našich webových stránek a různých funkcí, které poskytují.

Podrobnosti jsme pro Vás shrnuli ve výše uvedeném bodě. V určitých případech musí být data shromažďována nebo zpřístupněna ze zákonných důvodů. Vezměte prosím na vědomí, že bez poskytnutí těchto údajů není možné zpracovat Váš požadavek nebo provést základní smluvní vztah.

Kategorie, zdroje a původ údajů

Příslušný kontext určuje, jaké údaje zpracováváme: Závisí to na tom, zda například zadáte objednávku online nebo zadáte dotaz do našeho kontaktního formuláře, zda nám pošlete žádost nebo podáte reklamaci.

Vezměte prosím na vědomí, že poskytujeme informace pro zvláštní situace zpracování případně také zvlášť konkrétním pracovištím, např.  při nahrávání uchazečských podkladů nebo při žádosti o kontakt.

Při návštěvě našich webových stránek shromažďujeme a zpracováváme následující údaje:

 • informace o webových stránkách, ze kterých nás navštěvujete
 • použitý webový prohlížeč a operační systém
 • IP adresa přidělená Vaším poskytovatelem internetových služeb
 • požadované soubory, přenesené objemy dat, stahování / export souborů
 • informace o webových stránkách, které na našem webu navštěvujete, včetně data a času
 • z důvodu technické bezpečnosti (zejména za účelem odvrácení pokusů o útok na náš webový server) jsou tato data ukládána v souladu se článkem 6 odst. 1 písm. f GDPR. Nejpozději po 7 dnech proběhne anonymizace zkrácením IP adresy, takže na uživatele nebude možné odkazovat.

Kontaktní formulář / kontakt e-mailem (čl. 6 odst. 1 písm. b) a c) GDPR)

Na našich webových stránkách jsou k dispozici kontaktní formuláře, pomocí kterých nás můžete elektronicky kontaktovat. Pokud nám napíšete pomocí některého z těchto kontaktních formulářů, zpracujeme údaje, které poskytnete v příslušném kontaktním formuláři, abychom Vás mohli kontaktovat a odpovědět na Vaše dotazy a požadavky.

Zde je dodržován princip úspory dat a vyhýbání se datům, protože zde musíte poskytnout pouze údaje, které nutně potřebujeme, abychom Vás mohli oslovit. Která data se shromažďují a zpracovávají pomocí kterého kontaktního formuláře, najdete v následujícím seznamu. Kromě toho se také zpracovává z technických důvodů a důvodu právní ochrany i Vaše IP adresa. Všechny ostatní data jsou dobrovolná pole a lze je zadat volitelně (např. pro individuální zodpovězení Vašich otázek).

Pokud nás kontaktujete e-mailem, budeme osobní údaje sdělené v e-mailu zpracovávat pouze za účelem zpracování Vašeho požadavku. Pokud nevyužijete nabízené formuláře ke kontaktování, nebudou shromažďovány žádné další údaje.

V rámci žádosti o kontakt shromažďujeme a zpracováváme následující údaje:

 • Titul
 • Jméno (v závislosti na dotazu povinné pole pro osobní adresu)
 • Příjmení (v závislosti na dotazu povinné pole pro osobní přístup)
 • E-mail (povinné pole pro povolení požadavku na kontakt)
 • Společnost (v závislosti na dotazu povinné pole pro přiřazení k Vaší kontaktní osobě)
 • Země (v závislosti na dotazu povinné pole pro přiřazení k Vaší pobočce)
 • PSČ (v závislosti na dotazu povinné pole pro přiřazení k Vaší kontaktní osobě)
 • Místo (v závislosti na dotazu, povinné pole pro přiřazení k Vaší kontaktní osobě)
 • Telefonní číslo (povinné pole, pokud je vyžadován telefonický kontakt, např. při žádosti o dodavatele)
 • Popis problému
 • Žádost (v závislosti na dotazu povinné pole, aby bylo možné zpracovat dotaz)
 • Právní forma
 • Ulice (povinné pole, pokud nás potřebujete kontaktovat poštou, např. při žádosti dodavatele)
 • Kontaktní osoba
 • Oddělení
 • Rok založení
 • Obrat v předchozím roce
 • Počet zaměstnanců
 • Referenční zákazníci
 • Dceřiná společnost
 • Výrobní závody
 • Certifikace
 • Nabídka produktů
 • Typ výroby
 • Dodání a výměna dat
 

V rámci objednávkového řízení zpracováváme následující údaje:

 • E-mailová adresa
 • Titul
 • Jméno
 • Příjmení
 • Oddělení (volitelně)
 • Společnost
 • DIČ
 • Dodací adresa (ulice, číslo domu, PSČ, město, země)
 • Fakturační adresa (ulice, číslo domu, PSČ, město, země)
 • Telefon (volitelně)
 • Fax (volitelně)
 

Při zakládání zákaznického účtu zpracováváme následující údaje

 • Číslo zákazníka (volitelně)
 • E-mailová adresa
 • Heslo
 • Titul
 • Jméno
 • Příjmení
 • Oddělení (volitelně)
 • Společnost
 • DIČ
 • Adresa (ulice, číslo domu, PSČ, město, země)
 • E-mailová adresa příjemce faktury (volitelně)
 • Telefon (volitelně)
 • Fax (volitelně)

Newsletter (čl. 6 odst. 1 písm. a GDPR)

Na naší webové stránce se můžete přihlásit k odběru bezplatného zpravodaje. E-mailová adresa uvedená při registraci k odběru zpravodaje, název společnosti (je-li uveden), Vaše země (je-li uvedena), jakož i Vaše křestní jméno a příjmení (je-li uvedeno) a Vaše pohlaví (titul) (pokud je uvedeno), budou použity pro zasílání personalizovaného zpravodaje.

Zde je dodržován princip úspory dat a vyhýbání se datům, protože jako povinné pole je označena pouze e-mailová adresa (nebo jméno v případě personalizovaných zpravodajů). Z technických důvodů a z důvodu právní ochrany bude Vaše IP adresa zpracována také při objednání zpravodaje.

Za účelem potvrzení Vaší e-mailové adresy a Vašeho souhlasu obdržíte po odeslání registračního formuláře samostatný e-mail (potvrzovací e-mail). Váš souhlas zaregistrujeme, až když potvrdíte aktivační odkaz uvedený v tomto e-mailu. V opačném případě budou Vaše údaje sdělené prostřednictvím registračního formuláře po dvou týdnech smazány po krátkém předchozím připomenutí doručeném po jednom týdnu. Potvrzením Vaší registrace pod tímto aktivačním odkazem souhlasíte s tím, abychom Vám jako vlastníkovi této e-mailové adresy zasílali bezplatný zpravodaj s informacemi o společnosti a našich vlastních službách a produktech.

Samozřejmě se můžete kdykoli odhlásit pomocí možnosti odhlášení uvedené ve zpravodaji (kliknutím na odkaz pro odhlášení) a odvolat tak svůj souhlas. Rovněž je možné se kdykoli odhlásit z odběru zpravodaje přímo prostřednictvím našeho webu zasláním písemné zprávy společnosti Murrelektronik CZ spol. s r.o., Průmyslová 762, 333 01  Stod nebo e-mailem na info@murrelektronik.cz .

Pokud svůj souhlas odvoláte, odstraníme Váš e-mail z distribučního seznamu zpravodaje, aby Vám zpravodaj již nebyl zasílán, a odstraníme údaje o využití, které o Vás byly shromážděny. Datové záznamy, které prokazují postup dvojího přihlášení a odvolání Vašeho souhlasu, budou poté uloženy dalších 6 let v souladu s čl. 17 odst. 3 písm. b), e) GDPR. Během této doby však budou Vaše osobní údaje blokovány proti dalšímu zpracování. K zasílání našeho zpravodaje používáme Pardot. Vaše data budou proto předána společnosti Pardot LLC. Společnost Pardot LLC má zakázáno používat Vaše data pro jiné účely než pro zasílání zpravodaje. Společnost Pardot LLC není oprávněna předávat nebo prodávat Vaše data.

Analýza využití zpravodaje

Náš zpravodaj obsahuje sledovací pixely. Sledovací pixel je neviditelná grafika v e-mailech HTML s cílem umožnit záznam souboru protokolu při otevření e-mailu a také záznam odkazů aktivovaných z informačního zpravodaje s následnou analýzou. To nám umožňuje vyhodnotit úspěšnost našich kampaní s novinkami pomocí statistických vyhodnocení a optimalizovat náš zpravodaj, například abychom Vám mohli představit témata a nabídky, které lépe odpovídají Vašim zájmům.

Takto shromážděné osobní údaje zpracovává náš níže uvedený poskytovatel služeb.

Pokud s tím nesouhlasíte, můžete se z odběru zpravodaje kdykoli pomocí tohoto odkazu https://go.murrelektronik.com/Odhl%C3%A1%C5%A1en%C3%AD_odb%C4%9Bru_newsletteru_Murrelektronik odhlásit.

Příjemce údajů: Pardot LLC, 950 E. Paces Ferry Rd. Suite 3300 Atlanta, GA 30326, USA

Internetový obchod (čl. 6 odst. 1 písm. b) GDPR)

 1. Údaje, které uvedete v objednávkovém formuláři, zpracováváme pouze pro realizaci nebo zpracování smluvního vztahu, pokud nesouhlasíte s dalším použitím.
  Zásada datové ekonomiky a vyhýbání se údajům je dodržována v tom, že nám musíte poskytnout pouze údaje, které bezpodmínečně potřebujeme ke splnění smlouvy nebo ke splnění našich smluvních povinností (tj. Vaše jméno, adresa, e-mailová adresa, doručovací adresa) nebo, které jsme povinni shromažďovat ze zákona. Z technických důvodů a z důvodu právní ochrany je navíc zpracovávána i Vaše IP adresa. Bez těchto údajů bychom museli bohužel odmítnout uzavření smlouvy, protože ji poté nebudeme schopni realizovat nebo budeme muset eventuelně ukončit smlouvu stávající. Samozřejmě můžete také podle svého uvážení zadat i více údajů.
 2. Při zpracování Vaší objednávky spolupracujeme s následujícími poskytovateli služeb, kteří nás zcela nebo zčásti podporují při realizaci již uzavřených smluv. Těmto poskytovatelům služeb jsou předávány určité osobní údaje v souladu s následujícími informacemi.
  Námi shromážděné osobní údaje budou předány přepravní společnosti pověřené dodávkou v rámci zpracování smlouvy, pokud je to pro dodání zboží nezbytné. Vaše platební údaje předáme v rámci zpracování platby pověřené úvěrové instituci, jestliže to zpracování platby vyžaduje. Pokud dochází k realizaci platby pomocí poskytovatelů platebních služeb, dostanete od nás o tom informaci – viz níže. Právním základem pro přenos údajů je čl. 6 odst. 1 písm. b) GDPR.
 3. Při plnění našich smluvních závazků vůči našim zákazníkům spolupracujeme s externími zasilatelskými službami. Vaše jméno a doručovací adresu a, je-li to nutné pro doručení, i Vaše telefonní číslo, předáváme výhradně námi zvolené zasilatelské službě, a to pouze za účelem dodání zboží, čl. 6 odst. 1 písm. b) GDPR.
 4. Provádění zkoušky bonity
  Creditreform Stuttgart:
  Pokud doručujeme zboží předem (např. dodávka na fakturu), vyhrazujeme si právo provést zkoušku bonity na základě matematicko-statistických postupů, abychom ochránili náš oprávněný zájem na zjistění platební schopnosti našich zákazníků. Osobní údaje požadované pro zkoušku bonity předáváme následujícím poskytovatelům služeb v souladu s čl. 6 odst. 1 písm. f) GDPR:
  Creditreform Stuttgart
  Theodor Heuss Str. 2
  70174 Stuttgart
  Bonitní zkouška může obsahovat hodnoty pravděpodobnosti (tzv. hodnoty skóre). Pokud jsou do bonitní zprávy zahrnuty hodnoty skóre, jsou založeny na vědecky uznávaném matematicko-statistickém postupu. Výpočet hodnot skóre zahrnuje údaje o adresách, ale není na ně omezen. Výsledek kontroly bonity používáme, s ohledem na statistickou pravděpodobnost selhání, pro účely rozhodnutí o vzniku, realizaci nebo ukončení smluvního vztahu. Proti tomuto zpracování Vašich údajů můžete kdykoli vznést námitku zasláním zprávy nám nebo výše uvedené úvěrové agentuře. Přesto však můžeme být oprávněni zpracovávat Vaše osobní údaje, pokud je to nezbytné pro smluvní zpracování plateb.

Registrace / zákaznický účet (čl. 6 odst. 1 písm. a), b ) GDPR)

Na naší internetové stránce nabízíme uživatelům možnost registrace poskytnutím osobních údajů. Výhodou je, že vidíte zejména historii objednávek a údaje, které zadáte, budou uloženy pro účely objednávkového formuláře. Při nové objednávce je nemusíte znovu zadávat.

Zde je dodržován princip úspory dat a vyhýbání se datům, protože pouze údaje požadované pro registraci jsou označeny hvězdičkou (*) jako povinná pole. Jedná se například o e-mailovou adresu a heslo včetně opakování hesla.

U objednávek v našem online obchodě potřebujeme také pro doručení informace o fakturační adrese (společnost, adresa). Pokud se dodací adresa liší od fakturační adresy, je třeba uvést výše uvedené informace také pro  doručovací adresu.

Registrací na naší internetové stránce se také uloží IP adresa uživatele, datum a čas registrace (technické údaje). Kliknutím na tlačítko „Registrovat nyní“ dáváte souhlas se zpracováním Vašich údajů.

Uvědomte si, že Vámi přidělené heslo je uloženo v zašifrované formě. Zaměstnanci naší společnosti si nemohou toto heslo přečíst. Pokud jste zapomněli heslo, nemohou Vám dát žádné informace.

V takovém případě použijte funkci „Zapomněli jste heslo“, která Vám e-mailem zašle automaticky vygenerované nové heslo. Žádný zaměstnanec není oprávněn požadovat Vaše heslo telefonicky nebo písemně. Pokud tedy obdržíte takové dotazy, nikdy prosím své heslo nesdělujte.

Po dokončení procesu registrace jsou Vaše údaje uloženy u nás pro použití v chráněném úseku zákazníků. Jakmile se přihlásíte na naši webovou stránku pomocí své e-mailové adresy jako uživatelského jména a hesla, jsou tato data zpřístupněna pro akce, které na naší webové stránce provádíte (např. pro objednání v našem online obchodě). Provedené online objednávky lze vysledovat v historii objednávek. Zde můžete zadat změny fakturační nebo dodací adresy.

Registrované osoby mohou sami provádět změny / opravy fakturační nebo dodací adresy v historii objednávek. Náš zákaznický servis také rád provede změny / opravy, pokud jej budete kontaktovat. Samozřejmě můžete také Vaši registraci nebo zákaznický účet zrušit nebo smazat. Za tím účelem se obraťte prosím na: shop@murrelektronik.cz.

Platební systémy (čl. 6 odst. 1 písm. a), b) GDPR)

V našem online obchodě můžete platit na fakturu. Za tímto účelem jsou shromažďovány údaje související s platbami, aby bylo možné provést Vaši objednávku a zpracování plateb. Z technických důvodů a z důvodu právní ochrany je zpracovávána i Vaše IP adresa.

Zásada datové ekonomiky a vyhýbání se údajům je dodržována v tom, že nám musíte poskytnout pouze údaje, které bezpodmínečně potřebujeme ke zpracování platby a tedy k realizaci smlouvy nebo které jsme ze zákona povinni shromažďovat.

Bez těchto údajů budeme muset bohužel odmítnout uzavření smlouvy, protože ji pak nebudeme moci provést.

Platební systém, který máme zavedený, používá k bezpečnému přenosu Vašich dat šifrování SSL.

Reklamní účel u stávajících zákazníků (čl. 6 odst. 1 písm. a) GDPR)

Společnost Murrelektronik CZ spol. S r.o. má zájem udržovat s Vámi oboustranně prospěšný zákaznický vztah a poskytovat Vám informace o našich produktech / službách / aktuálních nabídkách. Pokud nám dáte souhlas, budeme Vaše údaje zpracovávat tak, abychom Vám mohli e-mailem zasílat relevantní informace a nabídky.

Svůj souhlas se zpracováním svých údajů pro reklamní účely můžete samozřejmě do budoucna kdykoli odvolat.

Odvolání lze provést bezplatně a neformálně bez udání důvodu, pokud možno prostřednictvím e-mailu na adresu: info@murrelektronik.cz nebo poštou na adresu Murrelektronik CZ spol. s r.o., Průmyslová 762, 333 01  Stod.

Také Vám rádi zašleme informace a nabídky poštou. Pokud si to nepřejete, můžete kdykoli vznést námitku proti použití Vašich osobních údajů pro účely přímého marketingu. Pokud vznesete námitku, nebudeme již za tímto účelem Vaše údaje zpracovávat. I námitku lze vznést bezplatně a libovolnou formou bez udání důvodu a měla by být, pokud je to možné, zaslána e-mailem na adresu: info@murrelektronik.cz nebo  poštou na adresu Murrelektronik CZ spol. s r.o., Průmyslová 762, 333 01  Stod.

Portál pro žadatele (čl. 6 odst. 1 písm. a, b) GDPR ve spojení s § 26 německého Spolkového zákona o ochraně dat )

Děkujeme Vám za Váš zájem o práci ve společnosti Murrelektronik CZ spol. s r.o.. Jsme si vědomi důležitosti Vašich údajů a zpracováváme Vaše osobní údaje, které uvedete ve formuláři žadatele, pouze za účelem efektivního a správného vyřízení procesu podání žádosti a navázání kontaktu během procesu podání žádosti. Bez Vašeho souhlasu nebudou údaje předány třetím stranám.

U online uchazečských dopisů shromažďujeme a zpracováváme následující údaje:

 • Titul
 • Křestní jméno
 • Příjmení
 • Ulice / číslo
 • PSČ
 • Místo
 • Telefonní číslo
 • E-mail
 • Typ přílohy a příloh
 • Používáme také údaje, které jsme legitimně získali z veřejně dostupných adresářů (např. oborové sítě)

V rámci uchazečského formuláře budete požádáni o poskytnutí osobních údajů. Přitom dodržujeme zásady úspory dat a vyhýbání se údajům, protože nám musíte poskytnout pouze údaje, které potřebujeme k úplnému prověření Vašich uchazečských podkladů, jako je křestní jméno, příjmení, pohlaví (titul), kontaktní údaje, průvodní dopis, životopis, vysvědčení nebo údaje, k jejichž shromažďování jsme zákonně povinni. Tyto povinné údaje jsou označené * (hvězdičkou). Z technických důvodů a z důvodu právní ochrany bude zpracována také Vaše IP adresa.

Bez těchto údajů nemůžeme bohužel provést kontrolu Vašich uchazečských podkladů, protože náš systém v takových případech nedovolí nahrání uchazečských dokumentů. Samozřejmě máte možnost poskytnout v uchazečském formuláři dobrovolně i jiné údaje.

Abychom co nejlépe chránili zabezpečení a důvěrnost Vašich dat, realizujeme příslušná bezpečnostní opatření. Vaše uchazečské podklady jsou šifrovány a přenášeny k nám prostřednictvím našeho uchazečského systému.

Vaše údaje ukládáme pro výše uvedený účel, dokud není dokončen proces podávání žádosti a neuplynou příslušné lhůty – nejpozději čtyři měsíce po obdržení rozhodnutí. Máte ale možnost, abychom Vaše uchazečské podklady uchovali na delší dobu a porovnali je s jinými volnými místy, které odpovídají Vašemu profilu.

K tomu potřebujeme Váš souhlas, který nám můžete udělit kliknutím na zaškrtávací políčko před nahráním uchazečských podkladů. V takovém případě Vaše údaje uložíme po dobu 12 měsíců. Svůj souhlas můžete samozřejmě kdykoli odvolat s účinkem do budoucna telefonicky, e-mailem na adresu info@murrelektronik.cz nebo poštou na výše uvedenou adresu, a nemusíte uvádět důvody.

Systém živého chatu

Na našich webových stránkách Vám nabízíme možnost vstoupit do živého chatu s námi. K tomu používáme poskytovatele služeb Salesforce.

Zpracování údajů zde probíhá, protože je to nezbytné pro provedení smlouvy / zahájení smlouvy, čl. 6 odst. 1 písm. b) GDPR, nebo máme na tom oprávněný zájem, čl. 6 odst. 1 písm. f) GDPR. Náš oprávněný zájem spočívá v účinné a přímé podpoře našich zákazníků a zúčastněných stran. Údaje, které shromažďujeme zahrnují: historii chatu, IP adresu v době chatu a zemi původu, jakož i veškerá data, která nám během chatu odhalíte. Pokud v chatu nezveřejníte žádné osobní údaje (např. správné jméno, e-mailovou adresu, telefonní číslo apod.), nemůžeme provést žádný logický závěr k Vaší osobě. Přístup k datům mají pouze naši zaměstnanci, kteří to potřebují k plnění svých úkolů. Tyto údaje nejsou předávány třetím stranám a jsou z naší strany používány pouze k zodpovězení Vašeho konkrétního požadavku a v anonymizovaném stavu pro potřeby interních statistik. Na konci konkrétního procesu jsou údaje vymazány nebo anonymizovány.

Jestliže používáte chat, automaticky využíváte služby Salesforce. Účel a rozsah shromažďování údajů a dalšího zpracování a používání údajů společností Salesforce, jakož i Vaše související práva a možnosti nastavení pro ochranu Vašeho soukromí najdete v informacích o ochraně údajů společnosti Salesforce na adrese  https://www.salesforce.com/company/privacy/.

Příjemce: Salesforce.com Germany GmbH, Erika-Mann-Str. 31, 80636 Mnichov, Německo

Automatizovaná individuální rozhodnutí

K dosažení rozhodnutí nepoužíváme žádné čistě automatizované procesy zpracování.

Cookies (čl. 6 odst. 1 písm. f) a písm. c) ve spojení se čl. 32 GDPR)

Naše webové stránky používají na několika místech takzvané cookies. Slouží k tomu, aby byla naše nabídka uživatelsky přívětivější, efektivnější a bezpečnější. Cookies jsou malé textové soubory, které jsou uloženy ve Vašem počítači a které Váš prohlížeč ukládá (lokálně na Váš pevný disk).

Tyto cookies nám umožňují analyzovat, jak uživatelé používají naše webové stránky. Tímto způsobem můžeme navrhnout obsah webových stránek podle potřeb návštěvníků.

Většina cookies, které používáme, jsou takzvané „relační cookies“. Po naší návštěvě jsou automaticky smazány. Permanentní soubory cookie jsou z Vašeho počítače automaticky odstraněny, když vyprší jejich platnost (obvykle po šesti měsících), nebo je sami odstraníte před vypršením platnosti.

Většina webových prohlížečů automaticky akceptuje cookies. Pokud nechcete informace odesílat, můžete změnit nastavení svého prohlížeče. Nabídky na naší webové stránce můžete stejně ale nadále používat bez omezení (výjimku tvoří konfigurátory).

Cookies používáme, aby byla naše nabídka uživatelsky přívětivější, efektivnější a bezpečnější. Používáme také soubory cookies, které nám umožňují analyzovat, jak uživatelé používají naše webové stránky. Tímto způsobem můžeme navrhnout obsah webových stránek tak, jak uživatelé potřebují.

Soubory cookie se ukládají v počítači uživatele a odtud se přenášejí na naše stránky. Proto máte tedy jako uživatel plnou kontrolu nad používáním cookies. Přenos cookies můžete deaktivovat nebo omezit změnou nastavení ve svém internetovém prohlížeči. Soubory cookie, které již byly nastaveny, lze dále kdykoli smazat prostřednictvím internetového prohlížeče nebo jiných softwarových programů. To je možné ve všech běžných internetových prohlížečích.

Upozornění: Pokud deaktivujete nastavení souborů cookies, nemusí být všechny funkce našeho webu plně použitelné.

V našem banneru souborů cookies rozlišujeme mezi následujícími soubory cookies, které můžete také zvolit:

Marketing

Tyto technologie používají provozovatelé reklam k zobrazování reklam, které jsou relevantní z hlediska Vašich zájmů.

Statistika

Tyto technologie nám umožňují analyzovat využití webových stránek za účelem měření a zlepšování výkonu.

Zásadní

Tyto technologie jsou vyžadovány k tomu, aby umožnily základní funkčnost webu.

Úprava nastavení souborů cookie

Uživatelské profily / proces sledování webové stránky

Google Analytics

Tato webová stránka používá Google Analytics, službu webové analýzy od společnosti Google Inc. („Google“). Google Analytics používá takzvané „cookies“, textové soubory, které se ukládají na Vašem počítači a umožňují analýzu Vašeho využití webové stránky. Informace poskytnuté cookies o Vašem využití webové stránky se přenášejí zpravidla na jeden server společnosti Google v USA a tam se také ukládají. V případě, že aktivujete IP anonymizaci na této webové stránce, bude Vaše IP adresa předem zkrácena společností Google v členských státech Evropské unie nebo v jiných  smluvních státech Dohody o Evropském hospodářském prostoru. Pouze ve vyjímečných případech bude přenášena celá IP adresa na server Google do USA a tam zkrácena. Na žádost provozovatele této webové stránky použije Google tyto informace, aby vyhodnotil Vaše využívání webové stránky, aby sestavil reporty o Vašich aktivitách na webové stránce a aby poskytl další služby provozovateli webové stránky, které jsou spojené s využíváním webu a internetu. IP adresa přenášená Vaším prohlížečem jako součást Google Analytics se nebude slučovat s jinými údaji společnosti Google. Příslušným nastavením Vašeho prohlížeče můžete zabránit ukládání cookies; upozorňujeme Vás však na to, že v tomto případě nemusí být všechny funkce tohoto webu dostupné. Můžete také zabránit společnosti Google ve shromažďování údajů generovaných souborem cookies  a souvisejících s Vaším používáním webových stránek (včetně Vaší IP adresy) a ve zpracování těchto údajů společností Google kliknutím na následující odkaz (http://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=de) a stáhnout a instalovat dostupný doplněk prohlížeče: Bližší informace k uživatelským podmínkám a ochraně dat najdete  zde: https://www.google.com/analytics/terms/de.html nebo zde https://support.google.com/analytics/answer/6004245?hl=de.  

Upozorňujeme na to, že na tomto webu byl Google Analytics rozšířen o kód „gat._anonymizeIp();“, aby zaručil anonymizované shromažďování IP adres (tzv. IP maskování).

Jako alternativu k doplňku prohlížeče Browser-Plugin můžete kliknout na tento odkaz a zabránit tak službě Google Analytics v budoucnu shromažďovat údaje na tomto webu. Na Vašem zařízení bude uložen soubor cookies pro odhlášení (Opt-Out-Cookie). Pokud soubory cookies smažete, budete muset znovu kliknout na odkaz.

Příjemce údajů: Google LLC, 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, USA

Právním základem pro přenos je standardní smlouva EU z roku 2010 v souladu s čl. 46 odst. 2 písm. c) GDPR ve spojení s Rozhodnutím Komise EU ze dne 5. února 2010 (2010/87/EU). Dodatečná opatření, která mají zajistit vyšší ochranu osobních údajů a efektivní právní ochranu pro postižené osoby, jsou v současné době ve fázi přípravy.

Úprava nastavení souborů cookie

 

Google Analytics 4

Tyto webové stránky používají Google Analytics 4, webovou analytickou službu poskytovanou společností Google, Inc ("Google"). Služba Google Analytics 4 využívá "cookies", což jsou textové soubory umístěné na vašem počítači, které pomáhají webové stránce analyzovat, jakým způsobem webové stránky používáte. Informace vygenerované souborem cookie této webové stránky jsou obvykle přenášeny na server společnosti Google v USA a tam uloženy. 

Ve výchozím nastavení služby Google Analytics 4 je aktivována anonymizace IP. Proto bude vaše IP adresa v členských státech Evropské unie, nebo v jiných smluvních státech dle Dohody o Evropském hospodářském prostoru společností Google, zkrácena. Pouze ve výjimečných případech bude celá IP adresa přenesena na server společnosti Google v USA, a tam zkrácena. Z pověření provozovatele těchto webových stránek bude společnost Google tyto informace používat za účelem vyhodnocování vašeho používání těchto webových stránek, sestavování zpráv o činnosti na webových stránkách a poskytování dalších služeb souvisejících s činností na webových stránkách provozovateli webových stránek. IP adresa předaná vaším prohlížečem v rámci služby Google Analytics nebude sloučena s jinými údaji společnosti Google. 

V rámci služby Google Analytics jsme také aktivovali službu Google Signals. Pokud jste ve svém účtu Google odsouhlasili personalizovanou reklamu, funkce Google Analytics (remarketing, reklamní přehledy, přehledy zájmů a demografických charakteristik, přehledy napříč zařízeními) jsou v důsledku toho aktualizovány a obsahují také souhrnné údaje o vašich aktivitách.Tyto údaje jsou po 14 měsících automaticky mazány.
Služby Google Analytics 4 a Google Signals používáme pouze s vaším souhlasem podle čl. 6 odst. 1 p. 1 písm. DSGVO.

Používání souborů cookie můžete odmítnout výběrem příslušného nastavení ve svém prohlížeči. Upozorňujeme však, že v takovém případě nebudete moc využívat všechny funkce těchto webových stránek. Kromě toho můžete zabránit shromažďování údajů generovaných souborem cookie a souvisejících s vaším používáním webových stránek (vč. vaší IP adresy) pro společnost Google, jakož i zpracování těchto údajů společností Google. Stažení a instalace doplňku prohlížeče je k dispozici pod následujícím odkazem: http://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=en.

Příjemci údajů: Google Ireland Ltd, Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Irsko.

Úprava nastavení souborů cookie

 

Facebook Custom Audiences („Pixely pro aktivity návštěvníků“)

Tato webová stránka používá takzvaný "Facebook Pixel" sociální sítě Facebook, která je provozována Facebook Inc., 1 Hacker Way, Menlo Park, CA 94025, USA, případně, jestliže sídlíte v EU, Facebook Ireland Ltd., 4 Grand Canal Square, Grand Canal Harbour, Dublin 2, Irsko.

S tím související přenos dat do USA jako třetí země bez odpovídající úrovně ochrany dat se děje na základě Vašeho souhlasu dle čl. 6 odst. 1 písm. a) GDPR v banneru cookie. Zde jste dali tento souhlas:

„Používáme soubory cookie, které jsou nezbytné pro provoz webových stránek a pro poskytnutí služeb, které Vám můžeme nabídnout. Další soubory cookies se použijí jen tehdy, pokud s nimi budete souhlasit. Jsou používány pro statistické účely a pro představení individuálních nabídek. Pro více informací si přečtěte naše zásady ochrany osobních údajů.

Kliknutím na pole „Přijímám vše“ souhlasíte s používáním cookies. Pro nastavení soukromé sféry zvolte požadované zaškrtávací políčko a klikněte na „Výběr uložit“. Pomocí políčka „Vybrat podrobně“ si můžete prohlédnout nastavení a informace ke každému nástroji.

Společnosti Facebook a jejím partnerům můžete povolit zobrazování reklam na Facebooku i mimo něj. Pro tyto účely může být ve vašem počítači uložen soubor cookie. Pomocí pixelu Facebooku zobrazujeme námi umístěné reklamy pouze uživatelům, kteří navštívili také naše webové stránky nebo mají určité charakteristiky, které předáváme Facebooku. Pomocí pixelu Facebooku je možné, aby Facebook určil návštěvníky našich webových stránek jako cílovou skupinu pro zobrazování reklam.

Shromažďujeme a zpracováváme následující údaje o Vašem využívání naší služby: IP adresa, datové razítko, názory. Údaje se ukládají na dobu 7 dnů a poté následuje automaticky anonymizování. Po 90 dnech jsou tyto údaje již vymazány.

Po shlédnutí reklamy Facebooku nebo kliknutí na ní, můžeme sledovat pomocí facebookového pixelu Vaše chování postupně i na dalších webových stránkách. Tento postup umožňuje vyhodnotit účinnost facebookových reklam pro statistické účely a pro účely průzkumu trhu a může přispět k tomu, abychom mohli budoucí reklamní strategii optimalizovat.

Zpracování údajů společností Facebook se řídí směrnicí pro používání dat , která platí v rámci společnosti Facebook: https://www.facebook.com/policy. Podrobné informace o facebookovém pixelu a jeho způsobu fungování najdete zde: https://www.facebook.com/business/help/651294705016616.

Úprava nastavení souborů cookie

 

LinkedIn Insight Tag

Tyto webové stránky používají analytickou technologii a technologii sledování konverzí společnosti LinkedIn Inc. ("LinkedIn"), LinkedIn Ireland Unlimited Company, Wilton Place, Dublin 2, Irsko. Výše uvedená technologie společnosti LinkedIn může být použita k tomu, aby vám zobrazovala relevantnější reklamu na základě vašich zájmů.

Právním základem je váš souhlas podle čl. 6 odst. 1 odst. 1 písm. a DSGVO.

Nemáme žádný vliv na údaje, které Linkedln prostřednictvím tohoto shromažďuje, ani na rozsah těchto údajů shromážděných Linkedln. Rovněž nemáme žádné informace o obsahu údajů přenášených na Linkedln.

Další informace o ochraně dat u společnosti Linkedln najdete zde: https://www.linkedin.com/legal/privacy-policy#choices-oblig

Proti analyzování Vašeho uživatelského chování společností Linkedln a proti zobrazování doporučení vycházejících z Vašich zájmů můžete vznést námitku („opt-out“); za tím účelem klikněte na pole „Odmítnout na Linkedln“ (pro členy Linkedln) nebo „Odmítnout“ (pro ostatní uživatele) na adrese: https://www.linkedin.com/psettings/guest-controls/retargeting-opt-out

Příjemce údajů: LinkedIn Corporation, 1000 W. Maude Avenue Sunnyvale, CA 94085 USA.

Úprava nastavení souborů cookie

Přenos údajů do USA jako třetí země bez odpovídající úrovně ochrany dat, které je s tím spojené, se uskuteční na základě Vašeho souhlasu dle čl. 6 odst. 1 písm. a) EU-GDPR i banneru cookies. Souhlasili jste následujícím způsobem:

„Používáme soubory cookie, které jsou nezbytné pro provoz webových stránek a pro poskytnutí služeb, které Vám můžeme nabídnout. Další soubory cookie se použijí jen tehdy, pokud s nimi budete souhlasit. Jsou používány pro statistické účely a pro představení individuálních nabídek. Pro více informací si přečtěte naše zásady ochrany osobních údajů.

Kliknutím na pole „Přijímám vše“ souhlasíte s používáním cookies. Pro nastavení soukromé sféry zvolte požadované zaškrtávací políčko a klikněte na „Výběr uložit“. Pomocí políčka „Vybrat podrobně“ si můžete prohlédnout nastavení a informace ke každému nástroji.

   

LinkedIn Ads / LinkedIn Analytics

Na našich webových stránkách používáme „Linkedln Ads“, službu poskytovanou společností Linkedln Ireland Unlimited Company, Wilton Plaza, Wilton Place, Dublin 2, Irsko (dále jen „Linkedln“). Linkedln Ads ukládá a zpracovává informace o Vašem uživatelském chování na našich internetových stránkách. Linkedln Ads používá mimo jiné cookies, tedy malé textové soubory, které jsou uloženy lokálně v mezipaměti Vašeho webového prohlížeče na Vašem koncovém zařízení a které umožňují analyzovat Vaše používání našich webových stránek.

LinkedIn Ads používáme pro marketingové a optimalizační účely, zejména k analýze používání našich webových stránek a k neustálému zlepšování jednotlivých funkcí a nabídek a uživatelského komfortu. Prostřednictvím statistického vyhodnocování chování uživatelů můžeme zlepšovat naši nabídku a činit ji pro vás jako uživatele zajímavější. Právním základem je váš souhlas podle čl. 6 odst. 1 odst. 1 písm. a) GDPR.

Instalaci cookies můžete zabránit tím, že již nainstalované cookies vymažete a deaktivujete ukládání cookies v nastavení webového prohlížeče. Upozorňujeme však na to, že některé funkce na našich webových stránkách pro Vás pak nemusí být v plném rozsahu dostupné. Linkedln také můžete zabránit ve shromažďování výše uvedených informací nastavením opt-out cookie na jednom z níže uvedených webů:

Upozorňujeme, že toto nastavení bude zrušeno, pokud odstraníte Vaše soubory cookie. Můžete vznést námitku proti shromažďování a předávání osobních údajů nebo zabránit zpracování těchto údajů tím, že deaktivujete provádění Java-Script ve Vašem prohlížeči. Provádění kódování Java-Script můžete zcela zabránit tím, že nainstalujete blokátor Java-Scriptu. Chtěli bychom upozornit, že v takovém případě možná nebudete moci využívat všechny funkce našeho webu v plném rozsahu.

Informace poskytovatele služby od třetí strany: LinkedIn Ireland Unlimited Company, Wilton Plaza, Wilton Place, Dublin 2, Irsko. Další informace poskytovatele služby od třetí strany o ochraně údajů najdete na této webové stránce: https://www.linkedin.com/legal/privacy-policy

Příjemce údajů: LinkedIn Corporation, 1000 W. Maude Avenue Sunnyvale, CA 94085 USA

Přenos údajů do USA jako třetí země bez odpovídající úrovně ochrany dat, které je s tím spojené, se uskuteční na základě Vašeho souhlasu dle čl. 6 odst. 1 písm. a) EU-GDPR i banneru cookie. Souhlasili jste následujícím způsobem:

„Používáme soubory cookies, které jsou nezbytné pro provoz webových stránek a pro poskytnutí služeb, které Vám můžeme nabídnout. Další soubory cookies se použijí jen tehdy, pokud s nimi budete souhlasit. Jsou používány pro statistické účely a pro představení individuálních nabídek. Pro více informací si přečtěte naše zásady ochrany osobních údajů.

Kliknutím na pole „Přijímám vše“ souhlasíte s používáním cookies. Pro nastavení soukromé sféry zvolte požadované zaškrtávací políčko a klikněte na „Výběr uložit“. Pomocí políčka „Vybrat podrobně“ si můžete prohlédnout nastavení a informace ke každému nástroji.

 

YouTube Video, vložené přes iFrame v režimu rozšířené ochrany dat

K zobrazování videoobsahu používáme YouTube, službu od společnosti Google. Z důvodu ochrany Vašeho soukromí jsme aktivovali režim rozšířené ochrany dat.

YouTube také používá cookies ke shromažďování informací o návštěvnících svých webových stránek. YouTube je používá mimo jiné ke shromažďování statistik o videích, aby se zabránilo podvodům a zlepšila se uživatelská přívětivost. Vyvolání videa vede také zpravidla k připojení k síti Google DoubleClick. Spuštěním videa mohou být vyvolány další postupy ke zpracování údajů, zejména, pokud jste již přihlášení k YouTube. Na to nemáme žádný vliv.

Příjemce údajů: Google LLC, 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, USA

Právním základem pro předání jsou standardní smluvní doložky EU podle čl. 46 odst. 2 písm. c GDPR.

Další informace o ochraně dat u YouTube najdete v jejich prohlášení o ochraně dat: http://www.youtube.com/t/privacy_at_youtube).

Příjemce dat: Google LLC, 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, USA

Právním základem pro přenos je Standardní smlouva EU 2010 dle čl. 46 odst. 2 písm. c) GDPR ve spojení s Rozhodnutím Komise EU ze dne 5.2. 2010 (2010/87/EU). V současné době se připravují další opatření k zajištění větší ochrany osobních údajů a účinné právní ochrany subjektů údajů.

 

Google Tag Manager

Tato webová stránka používá Google Tag Manager, díky čemuž je umožněna správa doplňku webových stránek prostřednictvím tagů. Google Tag Manager implementuje pouze tagy, tzn. že se nepoužívají žádné soubory cookie a neshromažďují se žádné osobní údaje. Správce Google však disponuje i jinými službami, jež mohou shromažďovat údaje odlišného charakteru, Google Tag Manager však k těmto údajům nemá přístup. Pokud byla provedena deaktivace na úrovni domény nebo souborů cookie, zůstává v platnosti pro všechny sledovací tagy, pokud jsou implementovány pomocí Google Tag Manager. Google Tag Manager používáme ke správě tagů na našem místním serveru.

 

Double Click GA Audiences

Na této webové stránce shromažďuje a ukládá data GA Udiences, služba webové analýzy poskytovatele Google Inc. (1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, USA; „Google“), ze kterých jsou použitím pseudonymů vytvořeny uživatelské profily. Díky této technologii uvidí uživatele, kteří naší internetovou stránku a online služby navštívili, naše cílené reklamy na jiných externích stránkách partnerské sítě Google Partner. Pro ten účel byl ve Vašem počítači spuštěn nástroj cookie, se kterým je možné při návštěvě webové stránky  analyzovat chování uživatele a následně využít pro cílené doporučení výrobku a zobrazení reklamy směřované na základě zájmu uživatele. Používáním cookies nebudou ukládány a zpracovány žádné osobní údaje. Jestliže nechcete dostávat reklamu cílenou dle Vašich zájmů, můžete používání cookies společností Google pro tyto účely deaktivovat, přičemž budete postupovat podle těchto pokynů  https://www.google.de/settings/ads/onweb#display_optout .

Příjemce údajů: Google LLC, 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, USA

Právním základem pro předání jsou standardní smluvní doložky EU podle čl. 46 odst. 2 písm. c GDPR.

Naše webové stránky využívají funkce Google Analytics Remarketing ve spojení s funkcemi spojujícími zařízení Google AdWords a Google DoubleClick. Poskytovatelem je Google Ireland Limited, Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Irsko.

Tato funkce umožňuje propojit cílové reklamní skupiny vytvořené pomocí Google Analytics Remarketing s funkcemi Google AdWords a Google DoubleClick napříč zařízeními. Tímto způsobem lze zobrazit na jiném z Vašich zařízení (např. na tabletu nebo PC) také personalizované reklamní zprávy vycházející z Vašich zájmů, které Vám byly přizpůsobeny v závislosti na Vašem předchozím používání a chování při surfování na jiném koncovém zařízení (např. mobilním telefonu).

Pokud jste udělili souhlas, propojí Google za tímto účelem Vaši historii webových prohlížečů a aplikací. Tímto způsobem lze zobrazit reklamy na každém koncovém přístroji, na kterém jste se s Vaším účtem přihlásili.

Za účelem podpory této funkce shromažďuje Google Analytics ID uživatelů ověřených Googlem, která jsou dočasně propojena s našimi údaji Google Analytics, aby definovala a vytvořila cílové skupiny pro reklamu napříč zařízeními.

Proti remarketingu / targetingu (cílení), které jsou směřované napříč zařízeními, můžete kdykoli vznést námitku tím, že deaktivujete personalizovanou reklamu na Vašem Google účtu; použijte tento odkaz: https://www.google.com/settings/ads/onweb/

Další informace a ustanovení o ochraně údajů týkající se reklamy a Google naleznete zde: http://www.google.com/policies/technologies/ads/

Příjemce dat: Google LLC, 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, USA

Právním základem pro předání jsou standardní smluvní doložky EU podle čl. 46 odst. 2 písm. c GDPR.

 

Google Ads

Naše webové stránky využívají službu Google Ads, která umožňuje marketingovým pracovníkům umisťovat reklamy do seznamů výsledků vyhledávání Google a také do reklamní sítě Google. Děje se tak na základě předem definovaných klíčových slov, pomocí kterých se zobrazení v seznamech přístupů provádí pouze při vyhledávání podle klíčových slov.

Google Ads má záměr propagovat naší webovou stránku zobrazováním relevantní reklamy na webech třetích stran, v seznamech vyhledávacích dotazů Google a zobrazováním relevantních reklam třetích stran na našem webu.

Kliknutím na odpovídající reklamu Google, která odkazuje na náš web, nastaví Google cookie. Prostřednictvím cookie můžeme my i Google zaznamenat, jestli jste se dostali přes reklamu Ads na naší internetovou stránku a generovali prodej.

Takto získaná data používá Google, aby sestavil statistiky (například celkový počet uživatelů zprostředkovaných přes Google Ads, úspěch naší Ads kampaně) pro naši webovou stránku. Ani my ani jiní reklamní zákazníci Google Ads neobdržíme od Google informace, které by Vás mohly identifikovat.

Prostřednictvím nasazených cookies se však ukládají osobní informace, například webové stránky, které jste navštívili. Google tato data za určitých okolností předává dále třetím stranám.

Proti reklamě zobrazované Googlem na základě Vašich zájmů můžete kdykoli vznést námitku, kdy vyvoláte následující odkaz pro odhlášení (opt-out): https://adssettings.google.com/

Příjemce dat: Google LLC, 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, USA

Právním základem pro předání jsou standardní smluvní doložky EU podle čl. 46 odst. 2 písm. c GDPR

 

Google AdSense

Tato webová stránka používá Google AdSense, službu pro integraci reklam od společnosti Google Inc. („Google“). Poskytovatelem je Google Inc., 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, USA.

Google AdSense používá takzvané „cookies“, textové soubory, které jsou uloženy ve Vašem počítači a které umožňují analýzu využití webové stránky. Google AdSense používá také takzvané Web Beacons (neviditelné grafiky). Web Beacons se mohou použít k vyhodnocení informací, jako je návštěvnost na těchto stránkách.

Informace generované soubory cookie a webovými majáky o používání těchto webových stránek (včetně vaší IP adresy) a o poskytování reklamních formátů jsou přenášeny na server společnosti Google v USA a tam ukládány. Tyto informace může společnost Google předávat svým smluvním partnerům. Společnost Google však nespojuje vaši IP adresu s jinými uloženými údaji.

Právním základem je váš souhlas podle čl. 6 odst. 1 odst. 1 písm. a DSGVO.

Používání souborů cookie můžete také odmítnout výběrem příslušného nastavení ve svém prohlížeči, avšak upozorňujeme, že v takovém případě nebudete moci využívat všechny funkce těchto webových stránek.

 

Google Dynamic Remarketing

Na našich webových stránkách používáme funkci remarketingu nebo funkci „Podobné cílové skupiny“ společnosti Google Inc. (1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, USA; „Google“). Tato funkce slouží pro účel analýzy chování návštěvníků a jejich zájmů.

Google používá soubory cookies k provádění analýzy používání webových stránek, která tvoří základ pro vytváření zájmově orientovaných reklam. Prostřednictvím cookies se zaznamenávají návštěvy webové stránky a také anonymizované údaje o využívání webových stránek. Nedochází k žádnému ukládání osobních údajů návštěvníků webových stránek. Navštívíte-li záhy jinou webovou stránku v rámci sítě Google zobrazí se Vám reklamy, u nichž je vysoce pravděpodobné, že zohlední dříve vyvolané oblasti produktů a informací.

Účelem dynamického remarketingu Google je oslovit návštěvníky webových stránek pomocí reklamy, kdy návštěvníkům webových stránek se zobrazuje personalizovaná reklama vycházející z jejich zájmů, když pak navštíví jinou webovou stránku sítě Google. 

Cookies používané společností Google můžete trvale deaktivovat tím, že použijete následující odkaz a stáhnete si a nainstalujete nástroj Plug-In, který na stránkách najdete: https://support.google.com/ads/answer/7395996?hl=de

Alternativně můžete deaktivovat používání cookies poskytovateli třetích stran, kdy vyvoláte deaktivační stránku síťové reklamní iniciativy Network Advertising Initiative na adrese:  https://www.networkadvertising.org/choices/ a provedete zde další kroky na základě informací o odhlášení (přepnutí opt-out).

Bližší informace o Remarketingu Google a prohlášení o ochraně dat, které s nimi souvisí, najdete na adrese:  https://www.google.com/privacy/ads/

Příjemce údajů: Google LLC, 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, USA

Právním základem pro předání jsou standardní smluvní doložky EU podle čl. 46 odst. 2 písm. c GDPR.

 

Reklama společnosti Microsoft

Na našich webových stránkách se shromažďují a ukládají údaje pomocí technologií Microsoft Advertising, z nichž se pomocí pseudonymů vytvářejí profily používání. Jedná se o službu společnosti Microsoft Corporation, One Microsoft Way, Redmond, WA 98052-6399, USA.
Tato služba nám umožňuje sledovat aktivitu uživatelů na našich webových stránkách, pokud na ně přišli prostřednictvím reklam od společnosti Microsoft Advertising. Pokud se na naše webové stránky dostanete prostřednictvím takové reklamy, je ve vašem počítači nastaven soubor cookie. Na našich webových stránkách je integrována značka Microsoft UET. Jedná se o kód, který ve spojení se souborem cookie ukládá některé neosobní informace o vašem používání webových stránek. Patří sem mimo jiné doba strávená na webových stránkách, které oblasti webových stránek byly navštíveny a přes jakou reklamu uživatelé na webové stránky přišli.
Informace o vaší identitě se neshromažďují. Shromážděné informace jsou přenášeny na servery společnosti Microsoft v USA a tam jsou uchovávány po dobu maximálně 180 dnů.
Příjemce údajů: Microsoft Corporation, One Microsoft Way, Redmond, WA 98052-6399, USA.
Právním základem pro předávání údajů jsou standardní smluvní doložky EU podle čl. 46 odst. 2 písm. c GDPR.
Shromažďování údajů generovaných souborem cookie a souvisejících s vaším používáním webových stránek, jakož i zpracování těchto údajů, můžete zabránit deaktivací nastavení souborů cookie. To může za určitých okolností omezit funkčnost webových stránek. Kromě toho může být společnost Microsoft schopna sledovat vaše chování při používání na více elektronických zařízeních prostřednictvím sledování napříč zařízeními, což společnosti Microsoft umožňuje zobrazovat personalizované reklamy na webových stránkách a v aplikacích společnosti Microsoft nebo v jejich rámci. Toto chování můžete zakázat na adrese http://choice.microsoft.com/en-en/opt-out.

Další informace o analytických službách společnosti Microsoft naleznete na webových stránkách Microsoft Advertising (https://help.ads.microsoft.com/#apex/3/en/53056/2).

Informace o ochraně osobních údajů ve společnosti Microsoft najdete zde: https://privacy.microsoft.com/en-us/privacystatement.

Proti shromažďování údajů společností Microsoft Advertising a jejich používání pro zobrazování reklam můžete vznést námitku pod tímto odkazem.

 

Pardot Marketing Automation System

Na našich webových stránkách používáme Pardot Marketing Automation System („Pardot MAS“) společnosti Pardot LLC, 950 E. Paces Ferry Rd. Suite 3300 Atlanta, GA 30326, USA („Pardot“). Pardot je speciální software pro zaznamenávání a vyhodnocení využívání webových stránek návštěvníky webu, který je používán za účelem optimalizace webových stránek. Pokud Pardot LLC zpracovává osobní údaje, probíhá zpracování údajů výhradně naším jménem a podle našich pokynů. Pro zajištění dodržování Obecných nařízení EU o ochraně osobních údajů společností Pardot LLC jsme uzavřeli s touto společností individuální dohodu.

Když navštívíte naše webové stránky, zaznamená Pardot MAS Vaši cestu kliknutí a použije ji k vytvoření individuálního profilu s použitím pseudonymu. Pro ten účel se používají cookies, které umožňují opětovné rozpoznání Vašeho prohlížeče. Při prvotní návštěvě naší webové stránky a udělení souhlasu přes tzv. bannery přijetí cookies, akceptujete tím také použití Pardot cookies.

Váš souhlas můžete kdykoli odvolat s účinkem do budoucna: Úprava nastavení souboru cookie

Příjemce: Pardot LLC, 950 E. Paces Ferry Rd. Suite 3300 Atlanta, GA 30326, USA

Související přenos dat do USA jako třetí země bez odpovídající úrovně ochrany údajů je založen na Vašem souhlasu s čl. 6 odst. 1 písm. a) GDPR v banneru cookie. Zde jste souhlasili následovně:

„Používáme cookies, které jsou nezbytné pro provoz našich webových stránek a pro služby, které Vám nabízíme. Další soubory cookie se použijí, pokud s nimi budete souhlasit. Používají se pro statistické účely a pro zobrazení individuálních nabídek. Pro podrobnější informace si zobrazte naše prohlášení o ochraně zásady ochrany osobních údajů.“

Kliknutím na „Přijmout vše“ souhlasíte s použitím souborů cookie. Chcete-li upravit nastavení ochrany osobních údajů, zaškrtněte požadovaná políčka a klikněte na „Uložit výběr“. Nastavení a informace o jednotlivých nástrojích můžete zobrazit v části „Vybrat podrobně“.

 

Matomo bez souborů cookie

Určité informace o uživateli se shromažďují a ukládají na tomto webu pomocí softwaru pro analýzu webových služeb Matomo (www.matomo.org), službou poskytovatele InnoCraft Ltd., 150 Willis St, 6011 Wellington, Nový Zéland, („Matomo“). Z těchto informací lze vytvořit a vyhodnotit pseudonymizované profily použití.

Informace shromážděné pomocí technologie Matomo (včetně Vaší pseudonymizované IP adresy) se zpracovávají na našich serverech.

Tato webová stránka používá Matomo výhradně bez nasazení cookies, což znamená, že Matomo na Vašem konečném zařízení cookies v žádné případě nepoužívá.

Jestliže nesouhlasíte s ukládáním a vyhodnocováním informací o Vaší návštěvě, pak můžete kdykoli kliknutím myši odmítnout ukládání a využívání těchto informací s účinkem do budoucna. V takovém případě se uloží ve Vašem prohlížeči tzv. opt-out cookie s cílem, aby software Matomo nemohl v žádném případě shromažďovat data o Vaší návštěvě. Vezměte prosím na vědomí, že úplné vymazání Vašich souborů cookies má za následek, že je vymazáno i cookie opt-out a musíte jej tedy nově aktivovat.

Deaktivujte Matomo

 

Usercentrics Consent Management Plattform (Platforma pro správu souhlasu uživatele)

Na našem webu používáme službu pro správu souhlasů Usercentrics Consent Management Platform. Toto je služba poskytovaná společností Usercentrics GmbH, Sendlinger Str. 7, 80331 Mnichov.

Prostřednictvím souborů cookie a pixelů, které jsou umístěny v prohlížeči, jsou zpracovávány následující údaje: údaje o prihlášení opt-in a odhlášení opt-out, URL odkazujícího uživatele, uživatelský agent, nastavení uživatele, ID souhlasu (Consent ID), okamžik souhlasu, typ souhlasu, verze šablony (Template), jazyk banneru.

Účelem zpracování údajů je získat, spravovat a dokumentovat souhlas uživatele s cookies a nástroji používanými na našich webových stránkách a informovat o tom uživatele.

Právním základem pro zpracování údajů je čl. 6 odst. 1 písm. c) GDPR.

Příjemce: Usercentrics GmbH, Sendlinger Str. 7, 80331 Mnichov.

Další informace o ochraně údajů společnosti Usercentrics GmbH najdete zde: https://usercentrics.com/privacy-policy/

Socialní média – stránky fanoušků

Facebook & Instagram

Sociální síť:

facebook.com, instagram.com

Upozorňujeme, že Facebook představuje jen jednu z dalších možností, jak nás kontaktovat nebo od nás získat informace.

Odpovědný za společné provozování fanouškovské stránky (‚provozovatel platformy‘):

Meta Platforms Ireland Ltd.
4 Grand Canal Square
Grand Canal Harbour
Dublin 2 Ireland

V dohodě dle čl. 26 odst. 1 GDPR bylo mezi společnými odpovědnými stranami sjednáno, kdo a jaký závazek plní dle GDPR.

Dohodu ve smyslu čl. 26 odst. 1 GDPR najdete pod tímto odkazem:

https://www.facebook.com/legal/terms/page_controller_addendum

Provozovatel platformy zpřístupní subjektům údajů základní obsah tohoto ujednání.

Kontaktní údaje pro ochranu dat:

Kontaktní údaje pro ochranu dat najdete v tomto prohlášení o ochraně osobních údajů nebo můžete kontaktovat pověřence pro ochranu údajů provozovatele platformy pomocí následujícího webového formuláře:

https://www.facebook.com/help/contact/540977946302970

Kategorie subjektů údajů:

Návštěvníci naší fanouškovské stránky registrovaní a neregistrovaní v sociální síti.

Dotčené osoby upozorňujeme, že Facebook a jeho funkce používají na vlastní zodpovědnost. To platí zejména pro využívání interaktivních funkcí (např. sdílení, hodnocení).

Kategorie osobních údajů:

Údaje, které zpracováváme od registrovaných návštěvníků naší fanouškovské stránky:

ID uživatele, pod kterým jste se zaregistrovali, zveřejněné údaje profilu (např. údaje o jménu, povolání, adresy, kontaktní údaje popřípadě také zvláštní kategorie osobních dat jako příslušnost k náboženství, zdravotní údaje apod.), údaje, které vznikají při sdílení obsahů, výměně zpráv a komunikaci, údaje, které jsou požadovány v souvislosti se zpracováním smlouvy na žádost registrovaných návštěvníků; jinak zpracováváme jen pseudonymizované údaje jako statistiky a postřehy, např. způsob interakce naší fanouškovské stránky, tzn. článků, stránek, videí a dalšího obsahu poskytovaného prostřednictvím této služby (aktivity stránky, zobrazení stránky, „lajky“, dosah, obecná demografická data o poloze, zájmech, věku, pohlaví, země, město, jazyk), vyhodnocení úspěšnosti a pozadí našich reklam. Pseudonymizované údaje nemůžeme sami na základě našeho rozhodnutí sloučit s příslušnou charakteristikou (např. údaje o jménu). To nám neumožňuje, abychom identifikovali jednotlivé návštěvníky, kteří tak pro nás zůstávají anonymními.

Údaje, které zpracováváme od neregistrovaných návštěvníků naší fanouškovské stránky:

Pseudonymizované údaje jako statistiky a postřehy o tom, jak je interagováno s naší fanouškovskou stránkou, s uvedenými příspěvky, stránkami, videi a ostatním obsahem (aktivity na stránkách, zobrazení stránky, „lajky“, dosah, obecné demografické informace o poloze, zájmech, stáří, pohlaví, zemi, městu, jazyce), vyhodnocení úspěšnosti a pozadí našich reklam.

Pseudonymizované údaje nemůžeme sami na základě našeho rozhodnutí sloučit s příslušnou charakteristikou (např. údaje o jménu). To nám neumožňuje, abychom identifikovali jednotlivé návštěvníky, kteří tak pro nás zůstávají anonymními.

Údaje, které zpracovává provozovatel platformy o registrovaných a neregistrovaných návštěvnících naší fanouškovské stránky, lze získat prostřednictvím následujícího odkazu:

https://www.facebook.com/privacy/explanation

K vyhodnocení využívá provozovatel platformy podle okolností různé analytické nástroje. Nemáme žádný vliv na to, jaké nástroje provozovatel platformy používá a nejsme také informováni o jejich potenciálním využívání. Jestliže by provozovatel platformy použil pro naší fanouškovskou stránku nástroje tohoto druhu, nebylo by to na naši objednávku, ani by to nebylo námi schválené, nebo jakýmkoli způsobem podporované. Data získaná při analýze nám nejsou předávána. Kromě toho nemáme žádnou možnost zabránit nebo vypnout použití takových nástrojů na naší fanouškovské stránce a nemáme ani žádné jiné efektivní možnosti kontroly.

Původ údajů

Údaje získáváme buď přímo od konkrétních osob nebo od provozovatele platformy.

Odkud získává údaje o konkrétních osobách provozovatel platformy, se dozvíte z následujícího odkazu:

https://www.facebook.com/privacy/explanation

Jestli je získávání údajů provozovatelem platformy přípustné, na to my nemáme bohužel žádný vliv, ani žádné efektivní možnosti kontroly.

Právní základ zpracování dat

Údaje zpracováváme na základě následující legislativy:

Čl. 6 odst. 1 písm. a) GDPR: souhlas subjektu údajů, popřípadě čl. 6 odst. 1 písm. b) GDPR: plnění smlouvy se subjektem údajů nebo provedení předběžných smluvních opatření na dotaz subjektu údajů

Čl. 6 odst. 1 písm. f) GDPR oprávněný zájem

Zjednodušení komunikace a výměny dat, kdy stávající komunikační cesty jako Internet, tiskové zprávy, tištěná reklama a akce, kterými je fanouškovská stránka smysluplně doplňována.

Podpora odbytu našich výrobků a služeb nebo poptávka a také nábor pomocí transparentního vystupování a pravidelných příspěvků k optimalizaci našich fanouškovských stránek.

Zvláštní kategorie osobních údajů zpracováváme, jestli vůbec, jen na základě následujících právních principů:

Čl. 9 odst. 2 písm. a) GDPR: schvalování subjektem údajů

Čl. 9 odst. 2 písm. e) GDPR: subjekt údajů osobní data zveřejnil

Právní základny, o kterou opírá provozovatel platformy zpracování dat, naleznete pod následujícím odkazem:

https://www.facebook.com/about/privacy/legal_bases

Pokud jsou subjekty údajů sledovány shromažďováním jejich údajů, ať už pomocí cookies nebo srovnatelných technik nebo ukládáním IP adresy, provozovatel platformy získá předem souhlas subjektů údajů.

Provozovatel platformy je zejména povinen informovat subjekty údajů, pro jaký účel a na jakém právním základě prvotní vyvolání fanouškovské stránky generuje záznamy v tzv. místním úložišti (local storage) i u neregistrovaných návštěvníků, a jestli i osobní údaje neregistrovaných návštěvníků (např. IP adresa nebo jiné údaje, které se k osobním údajům komprimují) jsou používány k vytvoření profilů.

Nemůžeme ovlivnit ani nemáme žádné efektivní kontrolní mechanismy, které by zjistili, jestli je zpracování údajů provozovatelem platformy povolené.

Účely zpracování dat

Údaje se zpracovávají pro následující účely:

externí prezentace a reklama

komunikace a výměna dat

organizace akcí

v případě potřeby zahájení a zpracování smlouvy

Informace o tom, k jakým účelům provozovatel platformy údaje zpracovává, najdete na následujícím odkazu:

https://www.facebook.com/privacy/explanation

Nemůžeme ovlivnit, k jakým účelům provozovatel platformy údaje ve skutečnosti využívá. V tomto směru nemáme ani žádné efektivní možnosti kontroly.

Doba ukládání

Uchovávání a mazání údajů je povinností provozovatele platformy podle ujednání ve smyslu čl. 26 odst. 1 GDPR. Související informace najdete pomocí následujícího odkazu:

https://www.facebook.com/privacy/explanation

Nemůžeme ovlivnit, jaká pravidla určí provozovatel platformy pro pravidelné vymazání shromážděných dat. V tomto směru nemáme ani žádné účinné kontrolní mechanismy.

Kategorie příjemců

K údajům, které zpracováváme, mají přístup pouze naši zaměstnanci a poskytovatelé služeb, kteří o naši fanouškovskou stránku pečují a používají údaje pro výše uvedené účely. Pokud subjekty údajů zveřejní svá data na naší fanouškovské stránce, mohou k nim získat přístup další registrovaní a případně i neregistrovaní návštěvníci.

Kategorie příjemců, kterým provozovatel platformy zveřejňuje údaje nebo umožňuje registrovanému návštěvníkovi zveřejňovat jeho údaje, jakož i informace o výměně interních údajů skupiny, najdete na následujícím odkazu:

https://www.facebook.com/privacy/explanation

Nemáme žádný vliv na zpřístupnění údajů jednotlivým příjemcům (kategoriím příjemců) ze strany provozovatele platformy. V tomto ohledu nemáme ani žádné účinné možnosti kontroly.

Předávání údajů do třetích zemí

Provozovatel platformy bude údaje předávat, ukládat a jinak zpracovávat ve Spojených státech, Irsku a jakékoli jiné zemi, kde Facebook podniká, bez ohledu na bydliště subjektů údajů.

Související předávání údajů do třetích zemí je zajištěno rozhodnutím Komise EU o odpovídající ochraně podle čl. 45 GDPR nebo vhodnými zárukami podle čl. 46 GDPR: 

https://www.facebook.com/privacy/explanation

https://help.instagram.com/519522125107875

Na předávání údajů provozovatelem platformy do třetích zemí nemáme žádný vliv. V tomto ohledu také nemáme žádné účinné možnosti kontroly.

Zapojená logika a rozsah profilování nebo automatizovaného individuálního rozhodnutí na základě shromážděných údajů

Pokud jsou subjekty údajů sledovány prostřednictvím shromažďování jejich údajů, ať už pomocí souborů cookie nebo srovnatelných technologií nebo prostřednictvím ukládání IP adresy, je provozovatel platformy povinen o tom informovat v souladu s dohodou ve smyslu čl. 26 odst. 1 GDPR.

Provozovatel platformy je zejména povinen poskytnout subjektům údajů informace o účelu a právním základu, jestliže po vyvolání některé z našich podstránek v rámci naší fanouškovské stránky se budou ukládat informace do krátkodobých cookies (session cookies) a tří cookies se životností mezi čtyřmi měsíci až dvěma lety.

Informace o tomto najdete na následujícím odkazu:

https://www.facebook.com/privacy/explanation

https://www.facebook.com/policies/cookies/

Provozovatel platformy může k vyhodnocení použít podle okolností různé analytické nástroje.

Nemáme žádný vliv na používání takových nástrojů provozovatelem platformy a nejsme o jejich případném takovém použití ani informováni. Pokud provozovatel platformy použije na našich fanouškovských stránkách nástroje tohoto typu, není to na naši objednávku, ani jsme to neschválili nebo jiným způsobem podporovali. Nemáme žádný přístup k datům získaným při analýze. Kromě toho nemáme žádnou možnost, abychom zabránili nasazení takových nástrojů na naší fanouškovské stránce nebo je vypnuli a nemáme k dispozici žádné jiné efektivní kontrolní mechanismy.

Práva subjektů údajů

Společně odpovědné strany musí poskytnout subjektům údajů různá práva týkající se zpracování jejich údajů, která mohou na základě dohody ve smyslu čl. 26 odst. 1 GDPR přímo uplatnit vůči provozovateli platformy:

https://www.facebook.com/privacy/explanation

Za určitých existujících předpokladů mají podle čl. 15 až čl. 18 GDPR subjekty údajů právo na informace, opravu nebo výmaz osobních údajů, které se jich týkají, nebo právo na omezení zpracování údajů odpovědnými stranami. Subjekty údajů mají současně právo na to, aby svůj udělený souhlas ke zpracování jejich osobních údajů mohly kdykoli odvolat s účinkem do budoucna (čl. 7 odst. 3 GDPR). Mohou kromě toho vznést námitku (čl. 21 odst. 1 GDPR) proti dalšímu zpracování jejich údajů, které se zakládá na oprávněném zájmu odpovědných dle čl. 6 odst. 1 písm. f) GDPR, pokud z jejich osobní situace vyplývá oprávněný zájem na vyloučení zpracování dat a pro odpovědného neexistují žádné naléhavé důvody pro další zpracování. 

Pokud jsou osobní údaje zpracovávány za účelem přímého marketingu, mají subjekty údajů kdykoli právo vznést proti tomuto zpracování námitky s účinností do budoucna (čl. 21 odst. 2  GDPR).  Pokud je zpracování údajů založeno na souhlasu subjektu údajů v souladu s čl. 6 odst. 1 písm. a), čl. 9 odst. 1 písm. a) GDPR nebo v souladu s čl. 6 odst. 1 b) GDPR na smlouvě se subjektem údajů, a probíhá pomocí automatizovaného řízení, mohou subjekty údajů dle čl. 20 odst. 1 GDPR požadovat, aby jim byla poskytnuta osobní data, která jsou o nich ukládána, a sice ve strukturovaném, běžném a strojově čitelném formátu, popřípadě aby byla data předána třetí straně určené subjektem údajů. 

Subjekty údajů mají v zásadě právo nebýt vystaveny žádnému automatizovanému individuálnímu rozhodnutí v souladu s čl.  čl. 22 odst. 1 GDPR. Pokud je takové automatizované rozhodnutí povolené podle čl. 22 odst. 2 písm. a) až c) GDPR, mají subjekty údajů v souladu s čl. 22 odst. 3 GDPR následující práva: právo prezentovat svůj vlastní názor, právo vznést námitku proti zásahu ze strany odpovědné osoby, právo podat námitku proti automatizovanému individuálnímu rozhodnutí (právo na námitku). 

Další informace o této sociální síti a dalších sociálních sítích a o tom, jak mohou subjekty údajů chránit své údaje, najdete také zde:

https://www.youngdata.de/.

Dále mají subjekty údajů právo podat stížnost u dozorčího úřadu, pokud se domnívají, že zpracování jejich osobních údajů porušuje obecná nařízení o ochraně údajů, čl. 77 GDPR. Dozorčím úřadem odpovědným za provozovatele platformy je:

Data Protection Commission
21 Fitzwilliam Square,
Dublin 2
D02 RD28,
Irsko

Webová adresa: https://www.dataprotection.ie/docs/Contact-us/b/11.htm

Webová adresa: http://gdprandyou.ie/contact-us/

 

YouTube

Sociální síť:

YouTube

Upozorňujeme na to, že YouTube představuje jen další z různých možností, jak nás kontaktovat nebo jak od nás získat informace. 

Odpovědný, který společně provozuje fanouškovskou stránku („Provozovatel platformy“):

Google LLC
1600 Amphitheatre Pkwy
Mountain View
CA, 94043 USA

Zodpovědný za zpracování dat osob žijících na území Evropské unie/Evropského hospodářského prostoru a Švýcarska:

Google Ireland Ltd.
Gordon House, Barrow Street, Dublin 4
Irsko

Kontaktní údaje pro ochranu dat:

Kontaktní údaje o ochraně dat můžete získat z tohoto prohlášení o ochraně dat případně můžete kontaktovat osobu pověřenou ochranou dat u provozovatele platformy prostřednictvím následujícícho webového formuláře:

https://support.google.com/policies/troubleshooter/7575787?hl=de

Kategorie subjektů údajů:

Registrovaní a neregistrovaní návštěvníci naší fanouškovské stránky.

Upozorňujeme subjekty údajů na to, že využívají YouTube a jeho funkce na vlastní zodpovědnost. To platí zejména pro využívání interaktivních funkcí (např. sdílení, hodnocení).

Kategorie osobních údajů:

Údaje, které zpracováváme od registrovaných návštěvníků naší fanouškovské stránky:

ID uživatele, pod kterým jste se zaregistrovali, zveřejněné údaje profilu (např. údaje o jménu, povolání, adresy, kontaktní údaje, případně také zvláštní kategorie osobních údajů jako náboženskou příslušnost, zdravotní data apod.), údaje, které vzniknou při sdílení obsahů, výměně zpráv a při komunikaci, údaje, které jsou nezbytné v rámci zpracování smlouvy na žádost registrovaných návštěvníků; jinak zpracováváme jen pseudonymizovaná data jako statistiky a postřehy, například způsob interakce naší fanouškovské stránky, článků, stránek, videí a dalšího obsahu poskytovaného prostřednictvím této služby (aktivity stránky, zobrazení stránky, „lajky“, dosah, obecné demografické informace o poloze, zájmech, věku, pohlaví, zemi, městě, jazyce), 

Hodnocení úspěšnosti a pozadí našich reklam. Pseudonymizované údaje nemůžeme sloučit s příslušným atributem (např. údaje o jménu). Tím nemůžeme identifikovat jednotlivé návštěvníky, kteří pro nás zůstávají proto anonymní.

Údaje, které zpracováváme od neregistrovaných návštěvníků naší fanouškovské stránky:

Pseudonymizovaná data, jako jsou statistiky a postřehy o tom, jak interaguje naše fanouškovská stránka, články, stránky, videa a další obsah, který je prostřednictvím ní poskytován (aktivity stránky, zobrazení stránky, „lajky“, dosah, obecná demografické informace o poloze, zájmech, věku, pohlaví, zemi, městě, jazyce), hodnocení úspěšnosti a pozadí našich reklam.

Pseudonymizované údaje nemůžeme sloučit s příslušným atributem (např. údaje o jménu). Protože pro nás není možné identifikovat jednotlivé návštěvníky, kteří tím pro nás zůstávají anonymní.

Údaje, které provozovatel platformy zpracovává o registrovaných a neregistrovaných  návštěvnících naší fanouškovské stránky, najdete na následující adrese:

https://policies.google.com/privacy/update?hl=de&gl=de

Provozovatel platformy může k vyhodnocení použít různé analytické nástroje.

Nemáme žádný vliv na používání těchto nástrojů provozovatelem platformy a nebyli jsme informováni o takovém potenciálním využívání.  Pokud provozovatel platformy použije nástroje takového druhu na naší fanouškovské stránce, neobjednali jsme je ani neschválili,  ani je žádným způsobem nepodporujeme. Údaje získané během analýzy nemáme k dispozici. Kromě toho nemáme žádnou možnost, abychom zabránili použití takových nástrojů na naší fanouškovské stránce nebo zajistili jejich vypnutí nebo měli jiné účinné možnosti pro jejich kontrolu.

Původ dat

Údaje dostáváme od subjektů údajů přímo nebo od provozovatele platformy.

Následující odkaz ukazuje, kde provozovatel platformy přijímá údaje subjektů údajů:

https://policies.google.com/privacy/update?hl=de&gl=de

Nemůžeme ovlivnit a ani nemůžeme efektivně zkontrolovat, jestli je obstarávání dat ze strany provozovatele platformy povolené.

Právní základ pro zpracování dat:

Údaje zpracováváme na základě následujících právních norem:

Čl. 6 odst. 1 písm. a) GDPR: souhlas subjektů údajů případně čl. 6 odst. 1 písm. b) GDPR: plnění smlouvy se subjektem údajů nebo provedení předsmluvních opatření na žádost subjektu údajů

Čl. 6 odst. 1 písm. f) GDPR oprávněný zájem

Zjednodušení komunikace a výměny dat, přičemž stávající komunikační cesty, jako prezentace na Internetu, tiskové zprávy, prospekty a akce jsou smysluplně doplněny fanouškovskou stránkou

Optimalizace naší fanouškovské stránky

Speciální kategorie osobních údajů zpracováváme, pokud vůbec, jen na základě následujících pravních norem:

Čl. 9 odst. 2 písm. a) GDPR: souhlas subjektu údajů

Čl. 9 odst. 2 písm. e) GDPR: subjekt údajů zveřejnil osobní údaje

Právní normy, na kterých staví provozovatel platformy zpracování dat, najdete na této adrese:

https://policies.google.com/privacy/update?hl=de&gl=de

Pokud jsou subjekty údajů sledovány shromažďováním jejich údajů, ať už pomocí cookies nebo srovnatelných technik nebo uložením IP adresy, provozovatel platformy získá předem souhlas subjektů údajů.

Provozovatel platformy je zejména povinen informovat subjekty údajů, k jakým účelům a na jakém právním základě generuje již první vyvolání fanouškovské stránky záznamy v tzv. Místním úložišti (Local Storage), a to i pro neregistrované návštěvníky a jestli se také osobní údaje neregistrovaných návštěvníků (např. IP adresa nebo jiné údaje, které se soustředí u osobních údajů) používají k vytváření profilů.

Nemáme žádný vliv nebo účinné možnosti kontroly, jestli je zpracování dat provozovatelem platformy povolené.

Účely zpracování dat

Údaje se zpracovávají pro následující účely:

Externí prezentace a reklama

Komunikace a výměna dat

Správa událostí

Údaje o tom, pro jaký účel provozovatel platformy údaje zpracovává, najdete na následující adrese:

https://policies.google.com/privacy/update?hl=de&gl=de

Nemáme žádný vliv na to, k jakým účelům provozovatel platformy data ve skutečnosti využívá. Ani nemáme v tomto směru žádné účinné možnosti kontroly.

Doba ukládání

Uchování a mazání údajů je povinností provozovatele platformy. Související informace najdete na následujícím odkazu:

https://policies.google.com/privacy/update?hl=de&gl=de

Nemáme žádný vliv na to, jaké lhůty pro pravidelné mazání údajů provozovatel platformy určil a jakým způsobem jsou data mazána. Nemáme v tomto směru ani žádné efektivní možnosti kontroly.

Kategorie příjemců

K údajům, které zpracováváme, mají přístup jen naši zaměstnanci a poskytovatelé služeb,  kteří udržují naši fanouškovskou stránku a kteří potřebují údaje pro výše uvedené účely. Pokud subjekty údajů své údaje umísťují veřejně na naší fanouškovské stránce, jsou přístupné pro ostatní registrované a případně i neregistrované návštěvníky.

Kategorie příjemců, kterým provozovatel platformy údaje zveřejňuje nebo umožňuje registrovaným návštěvníkům zveřejnění jeho údajů a informací o výměně dat v rámci koncernu, najdete pod následujícím odkazem:

https://policies.google.com/privacy/update?hl=de&gl=de

Nemáme žádný vliv na zveřejnění údajů vůči jednotlivým příjemcům (jejich kategoriím) ze strany provozovatele platformy. V tomto směru nemáme ani efektivní kontrolní mechanismy.

Předání údajů do třetích zemí

Pokud subjekty údajů zveřejní své údaje na naší fanouškovské stránce, mohou k nim mít celosvětový přístup další registrovaní a případně i neregistrovaní návštěvníci.

Právním základem pro předávání údajů jsou standardní smluvní doložky EU podle čl. 46 odst. 2 písm. c GDPR.

Provozovatel platformy předá údaje do Spojených států, Irska a jakékoli jiné země, ve které společnost Google podniká, a tam je uloží a jinak zpracuje bez ohledu na bydliště subjektů údajů. Související předávání údajů do třetích zemí je zajištěno rozhodnutím Komise EU o odpovídající ochraně podle čl. 45 GDPR nebo vhodnými zárukami podle čl. 46 GDPR:

https://policies.google.com/privacy/update?hl=de&gl=de

Na předávání údajů provozovatelem platformy do třetích zemí nemáme žádný vliv. V tomto ohledu také nemáme žádné účinné možnosti kontroly.

Zapojená logika a rozsah profilování nebo automatické individuální rozhodnutí na základě shromážděných údajů

Pokud jsou subjekty údajů sledovány shromažďováním jejich údajů, ať už pomocí souborů cookie nebo pomocí srovnatelných technik nebo ukládáním IP adresy, zavazuje se provozovatel platformy dle dohody ve smyslu čl. 26 odst. 1 GDPR, že jim o tom poskytne informaci.

Zejména je provozovatel platformy povinen poskytnout subjektům údajů informaci o účelu a právním základě, pokud jsou po vyvolání podstránky v rámci  naší fanouškovské stránky ukládány mimo jiné i soubory relace cookie s různou životností. Informace o tomto najdete pod následujícím odkazem:

https://policies.google.com/privacy/update?hl=de&gl=de

Provozovatel platformy používá k vyhodnocení podle okolností různé analytické nástroje.

Nemáme žádný vliv na používání takových nástrojů provozovatelem platformy a nejsme ani informováni o takovém potenciální použítí. Jestliže provozovatel platformy používá nástroje tohoto druhu pro naši fanouškovskou stránku, není to na naši objednávku, ani jsme to neschválili nebo jiným způsobem podpořili. Nemáme k dispozici údaje získané při analýze. Kromě toho nemáme možnost, jak zabránit použití takových nástrojů na naší fanouškovské stránce, ani možnost jejich vypnutí a ani žádné jiné efektivní možnosti kontroly.

Práva subjektů údajů

Společně odpovědné strany musí subjektům údajů udělit různá práva týkající se zpracování jejich údajů, která mohou uplatnit přímo proti provozovateli platformy:

https://support.google.com/policies/troubleshooter/7575787?visit_id=636832497483186206-2169122297&hl=de&rd=2

Subjekty údajů mají za určitých podmínek podle čl. 15 až čl. 18 GDPR právo na informace, opravy nebo výmaz osobních údajů, které se jich týkají, nebo právo na omezení zpracování údajů odpovědnou osobou. Subjekty údajů mají rovněž právo kdykoli s účinkem do budoucna odvolat svůj souhlas se zpracováním jejich osobních údajů (čl. 7 odst. 3 GDPR).  Můžete také vznést námitku proti dalšímu zpracování Vašich údajů, které je založeno výhradně na oprávněném zájmu odpovědné strany v souladu s čl. 6 odst. 1 písm. f) GDPR (čl. 21 odst. 1 GDPR), pokud vzhledem k Vaší mimořádné osobní situaci existují oprávněné zájmy na vyloučení zpracování dat a odpovědná strana nemá žádné naléhavé oprávněné důvody pro další zpracování těchto údajů. Pokud se zpracovávají osobní údaje pro účely přímého marketingu, mají subjekty údajů kdykoli právo odmítnout toto zpracování s účinkem pro budoucnost (čl. 21 odst. 2 GDPR). Pokud zpracování údajů spočívá na souhlasu subjektu údajů v souladu s čl. 6 odst. 1 písm. a), čl. 9 odst. 1 písm. a) GDPR a nebo v souladu s čl. 6 odst. 1 b) GDPR na smlouvě se subjektem údajů, a probíhá pomocí automatizovaného řízení, mohou subjekty údajů v souladu s čl. 20 odst. 1  DGVO požádat, aby dostali osobní údaje, které jsou ukládány, a to ve strukturovaném, běžném a strojově čitelném formátu, případně je nechat předat třetí straně, kterou určí subjekt údajů.

V zásadě mají subjekty údajů právo se nepodrobit automatizovanému individuálnímu rozhodnutí v souladu s čl. 22 odst. 1 GDPR. Pokud je takové automatizované individuální rozhodnutí přípustné podle čl. 22 odst. 2 písm. a) až c) GDPR, mají subjekty údajů následující práva dle čl. 22 odst. 3 GDPR: právo na vysvětlení vlastního stanoviska, právo námitky pro dosažení zásahu odpovědného, právo moci napadnout automatizované individuální rozhodnutí (právo na námitku).

Další informace o této sociální síti a jiných sociálních sítích a jak mohou subjekty údajů chránit své informace, najdete zde:

https://www.youngdata.de/.

Dále mají subjekty údajů právo podat stížnost k dozorčímu orgánu, jestliže se domnívají, že zpracování jejich osobních údajů je v rozporu s Obecným nařízením o ochraně údajů, čl. 77 GDPR. Dozorčím orgánem odpovědným za provozovatele platformy je:

Data Protection Commission
21 Fitzwilliam Square, Dublin 2
D02 RD28, Irsko

Webová adresa: https://www.dataprotection.ie/docs/Contact-us/b/11.htm

Webová adresa: http://gdprandyou.ie/contact-us/

 

LinkedIn

Sociální síť:

LinkedIn: https://www.linkedin.com/

Upozorňujeme na to, že Linkedln představuje jen další z různých možností, jak nás můžete kontaktovat nebo o nás získat informace.

Odpovědná osoba („provozovatel platformy“), se kterou společně provozujeme náš účet Linkedln (dále jen „fanouškovská stránka“)

LinkedIn Ireland Unlimited Company
Wilton Place
Dublin 2
Irsko

V dohodě dle čl. 26 odst. 1 GDPR bylo stanoveno mezi osobami společně odpovědnými, kdo bude plnit jaký závazek dle GDPR.

Provozovatel platformy poskytuje důležité obsahy této dohody subjektům údajů:

https://legal.linkedin.com/pages-joint-controller-addendum

Kontaktní údaje pro ochranu dat:

Kontaktní údaje pro ochranu dat můžete získat v tomto prohlášení o ochraně údajů.

Pověřence pro ochranu dat provozovatele platformy můžete kontaktovat prostřednictvím následujícího webového formuláře

https://www.linkedin.com/help/linkedin/ask/TSO-DPO

Kategorie subjektů údajů:

Návštěvníci registrovaní i neregistrovaní návštěvníci náší fanouškovské stránky

Upozorňujeme subjekty údajů na to, že využívají Linkedln a jeho funkce na vlastní zodpovědnost. To platí zejména pro využívání interaktivních funkcí (např. sdílení, hodnocení).

Kategorie subjektů údajů:

Údaje, které zpracováváme od registrovaných návštěvníků naší fanouškovské stránky:

ID uživatele popř. uživatelské jméno, pod kterým se subjekty údajů zaregistrovali, zveřejněné údaje o profilu (jméno, e-mailová adresa, telefonní číslo), údaje o profilu ProFinder, vzdělání, praxe, představy o platu, fotografie, údaje o poloze, znalosti a doklady o znalostech, dosažené profesní úspěchy (např. udělení patentu, profesní uznání, projekty), případně také zvláštní kategorie osobních údajů jako náboženskou příslušnost, zdravotní údaje apod., údaje, které vznikly při sdílení obsahu, výměně zpráv a při komunikaci, údaje, které jsou nutné při uzavření a realizaci smlouvy při dotazování registrovaných návštěvníků, jiné údaje od subjektů údajů, které jsou volně přes Linkedln popř. přes jejich Linkedln účet publikované, zpřístupňované, šířené, zveřejňované nebo nahrávané údaje a obsahy.

Jinak zpracováváme pouze pseudonymizované údaje jako statistiky a postřehy, jak interagují s naší fanouškovskou stránkou příspěvky, stránky, videa a jiné obsahy (aktivity na stránkách, vyvolání stránek, „lajky“, dosah, všeobecné demografické informace a informace o stanovišti a zájmech, informace o věku, pohlaví, zemi, městě, jazyce), které byly jejím prostřednictvím zveřejněné, vyhodnocení úspěšnosti a pozadí našich reklam.

Pseudonymizované údaje nemůžeme sloučit s příslušným atributem (např. údaje o jménu). Tím pro nás není možné identifikovat jednotlivé návštěvníky, kteří proto pro nás zůstávají anonymními.

Údaje, které zpracováváme od neregistrovaných návštěvníků naší fanouškovské stránky:

Jinak zpracováváme pouze pseudonymizované údaje jako statistiky a postřehy, jak interagují s naší fanouškovskou stránkou příspěvky, stránky, videa a jiné obsahy (aktivity na stránkách, vyvolání stránek, „lajky“, dosah, všeobecné demografické informace a informace o poloze a zájmech, informace o věku, pohlaví, zemi, městě, jazyce), které byly jejím prostřednictvím zveřejněné, vyhodnocení úspěšnosti a pozadí našich reklam.

Pseudonymizované údaje nemůžeme sloučit s příslušným atributem (např. údaje o jménu). Tím pro nás není možné identifikovat jednotlivé návštěvníky, kteří proto pro nás zůstávají anonymními.

Údaje, které zpracováváme od návštěvníků naší webové stránky:

Integrováním tlačítka Linkedln (čistý odkaz) na našich webových stránkách se provozovateli platformy nepřenášejí žádné IP adresy návštěvníků našich webových stránek.

Údaje, které zpracovává provozovatel platformy o registrovaných a neregistrovaných návštěvnících naší fanouškovské stránky, najdete pod následujícím odkazem:

https://www.linkedin.com/legal/privacy-policy

K vyhodnocení používá provozovatel platformy podle okolností různé analytické nástroje.

Nemáme žádný vliv na využívání takových nástrojů provozovatelem platformy a nebyli jsme o takovém potenciálním použití ani informováni. Pokud provozovatel platformy použije nástroje takového druhu na naší fanouškovské stránce, není to na naši objednávku, ani jsme to neschválili, ani jsme to nijakým způsobem nepodpořili.

Údaje získané při analýze nám rovněž nebyly poskytnuty. Kromě toho nemáme žádnou možnost, abychom zabránili použití takových nástrojů na naší fanouškovské stránce nebo tyto nástroje vypnuli a nemáme ani žádné jiné možnosti kontroly.

Původ údajů

Údaje získáváme přímo od subjektů údajů nebo od provozovatele platformy.

Odkud získá provozovatel platformy údaje o subjektech údajů, můžete najít na následujícím odkazu:

https://www.linkedin.com/legal/privacy-policy

Nemáme žádný vliv ani efektivní možnosti kontroly, jestli obstarávání dat provozovatelem platformy je povolené.

Právní základ zpracování dat

Údaje zpracováváme podle následujícího právního základu:

Čl. 6 odst. 1 písm. a) GDPR: souhlas subjektů údajů popřípadě čl. 6 odstr.1 b) GDPR: plnění smlouvy se subjektem údajů nebo provedení předsmluvních opatření na žádost subjektu údajů

Čl. 6 odst. 1 písm. f) GDPR oprávněný zájem

Zjednodušení komunikace a výměny dat, kdy jsou dosavadní komunikační cesty, jako prezentace na Internetu, tisková sdělení, prospekty a akce, smysluplně doplněny fanouškovskou stránkou.

Podpora prodeje našich produktů a služeb nebo poptávky a nábor transparentní prezentací a pravidelnými příspěvky

k optimalizaci naší fanouškovské stránky

Zvláštní kategorie osobních údajů zpracováváme, jestli vůbec, tak pouze v souladu s následujícím právním základem:

Čl. 9 odst. 2 písm. a) GDPR: souhlas subjektu údajů

Čl. 9 odst. 2 písm. e) GDPR: subjekt údajů zveřejnil zřejmě osobní data

Právní základny, o které opírá provozovatel platformy zpracování údajů, najdete pod následujícím odkazem:

https://www.linkedin.com/legal/privacy-policy

Nemůžeme nijak ovlivnit ani nemáme žádné účinné možnosti kontroly, jestli zpracování údajů provozovatelem platformy je povolené.

Účely zpracování údajů

Údaje zpracováváme pro následující účely:

Externí prezentace a reklama

Komunikace a výměna dat

Správa událostí

V případě potřeby zahájení a zpracování smlouvy

Údaje o tom, pro jaký účel provozovatel platformy údaje zpracovává, můžete najít na následujícím odkazu:

https://www.linkedin.com/legal/privacy-policy

Nemáme žádný vliv na to, pro jaký účel využívá data provozovatel platformy. V tomto směru nemáme ani žádné účinné možnosti kontroly.

Doba uložení

Uchování a mazání dat je povinností provozovatele platformy. Související informace najdete na následujícím odkazu:

https://www.linkedin.com/legal/privacy-policy

Nemáme žádný vliv na to, jaké pravidelné lhůty pro mazání údajů určí provozovatel platformy a jakým způsobem budou údaje mazány. V tomto směru nemáme ani žádné účinné možnosti kontroly.

Kategorie příjemců

Přístup k údajům, které zpracováváme, mají jen naši zaměstnanci a poskytovatelé služby, kteří se starají o naši fanouškovskou stránku a  využívají údaje pro výše uvedené účely.                                                                                                                            

Pokud subjekty údajů zveřejňují svá data na naší fanouškovské stránce, mohou je ostatní registrovaní a rovněž neregistrovaní návštěvníci také vyvolat.

Kategorie příjemců, kterým provozovatel platformy zveřejnil údaje nebo umožnil registrovaným návštěvníkům zveřejnění jejich údajů a informace o výměně údajů v rámci koncernu najdete na následujícím odkazu:

https://www.linkedin.com/legal/privacy-policy

Nemáme žádný vliv na zveřejnění údajů vůči jednotlivým příjemcům (kategoriím příjemců) ze strany provozovatele platformy. V tomto směru nemáme ani žádné  účinné možnosti kontroly.

Předávání údajů do třetích zemí

Pokud subjekty údajů zveřejní své údaje na naší fanouškovské stránce, mohou k nim mít celosvětový přístup další registrovaní a případně i neregistrovaní návštěvníci.

Provozovatel platformy předává údaje bez ohledu na místo bydliště subjektů údajů do Spojených států, Irska a dalších zemí, ve kterých provozovatel platformy podniká, a tam je ukládá a jiným způsobem zpracovává.

Související předávání údajů do třetích zemí je zabezpečeno Rozhodnutím Komise EU o přiměřenosti v souladu se čl. 45 GDPR nebo vhodnými garancemi dle čl. 46 GDPR:

https://www.linkedin.com/legal/privacy-policy

https://www.linkedin.com/help/linkedin/answer/62533?trk=microsites-frontend_legal_privacy-policy&lang=de

https://www.linkedin.com/legal/cookie_policy

Nemáme žádný vliv na předání údajů do třetích zemí prováděné  provozovatelem platformy. V tomto směru nemáme ani žádné účinné kontrolní mechanismy.

Zapojená logika a rozsah profilování nebo automatizovaného individuálního rozhodnutí na základě shromážděných údajů

Pokud jsou subjekty údajů sledovány prostřednictvím shromažďování jejich údajů, ať už pomocí souborů cookie nebo srovnatelných technologií nebo prostřednictvím ukládání IP adresy, je provozovatel platformy povinen o tom informovat.

Související informace najdete na následujících odkazech:

https://www.linkedin.com/legal/privacy-policy

https://www.linkedin.com/legal/cookie-policy

https://www.linkedin.com/help/linkedin/answer/3566?trk=microsites-frontend_legal_privacy-policy&lang=de

https://www.linkedin.com/help/linkedin/answer/68763?trk=microsites-frontend_legal_privacy-policy&lang=de

Pro vyhodnocení využívá provozovatel platformy podle okolností různé analytické nástroje.

Nemáme žádný vliv na používání takových nástrojů provozovatelem platformy a nebyli jsme o takovém případném používání informováni. Používá-li provozovatel platformy nástroje takového druhu na naší fanouškovské stránce, nezadali jsme to, neschválili, ani jinak nepodporovali. Také nám nejsou poskytovány údaje získané při analýze. Kromě toho nemáme žádnou možnost zabránit používání takových nástrojů na naší fanouškovské stránce nebo vypnout používání těchto nástrojů a také žádné další účinné možnosti kontroly.

Práva subjektů údajů

Společní odpovědní musí subjektům údajů poskytnout různá práva ohledně zpracování jejich údajů, které mohou subjekty údajů uplatnit vůči provozovateli platformy:

Subjekty údajů mají při předložení jistých předpokladů v souladu s čl. 15 až čl. 18 GDPR právo na informaci, opravu nebo vymazání osobních údajů, které se jich týkají, nebo právo na omezení zpracování dat odpovědnými stranami. Subjekty údajů mají kromě toho ještě právo odvolat souhlas se zpracováním jejich osobních údajů, který poskytli, a to kdykoli a s účinkem do budoucna (čl. 7, odst. 3 GDPR).

Subjekty údajů mohou kromě toho vznést námitku proti dalšímu zpracování jejich údajů, které je založeno výhradně na oprávněném zájmu odpovědné osoby v souladu s čl. 6 odst. 1 písm. f) GDPR (čl. 21 odst. 1 GDPR), pokud z jejich zvláštní osobní situace vyplývají oprávněné zájmy na vyloučení zpracování jejich údajů a u odpovědné osoby neexistují žádné nutné oprávněné důvody pro další zpracování údajů. Pokud jsou osobní údaje zpracovány pro účely přímého marketingu, mají subjekty údajů kdykoli právo podat námitku proti tomuto zpracování s účinkem do budoucna (čl. 21 odst. 2 GDPR). Pokud spočívá zpracování údajů na souhlasu subjektů údajů dle čl. 6 odst. 1 písm. a), čl. 9 odst. 1 písm. a) GDPR nebo dle čl. 6 odst. 1 b) GDPR na smlouvě se subjektem údajů, a probíhá pomocí automatizovaného řízení, mohou subjekty údajů dle čl. 20 odst. 1 DGVO požadovat, že chtějí získat osobní údaje, které jsou o nich uloženy, ve strukturovaném, běžném a strojově čitelném formátu, případně je předat třetí straně určené subjektem údajů.

V zásadě mají subjekty údajů právo se nepodrobit automatizovanému individuálnímu rozhodnutí dle čl. 22 odst. 1 GDPR. Pokud je dovolené takové automatizované individuální rozhodnutí dle čl. 22 odst. 2 písm. a) až c) GDPR, jsou subjektům údajů přiznány následující práva dle čl. 22 odst. 3 GDPR: právo na vlastní názor, právo vznést námitku proti zásahu odpovědné osoby, právo vznést námitku proti automatizovanému individuálnímu rozhodnutí (právo na námitku).

Informace o existujících možnostech nastavení perzonalizace a ochrany dat najdou subjekty údajů zde (spolu s dalšími odkazy):

https://privacy.linkedin.com/de-de/faq

https://www.linkedin.com/help/linkedin/answer/62931/manage-advertising-preferences?lang=en

Další informace o této sociální síti  a o jiných sociálních sítích a jak mohou subjekty údajů svoje data chránit, najdete také zde:

https://www.youngdata.de/.

Dále mají subjekty údajů právo podat stížnost k dozorčímu orgánu, jestliže se domnívají, že  zpracování jejich osobních údajů porušuje Nařízení pro ochranu dat, čl. 77 GDPR. Dozorčí orgán odpovědný za provozovatele platformy je:

Data Protection Commission
21 Fitzwilliam Square, Dublin 2
D02 RD28, Irsko

Webadresse: https://www.dataprotection.ie/docs/Contact-us/b/11.htm

Webadresse: http://gdprandyou.ie/contact-us/

 

Xing

Sociální síť:

Xing: https://www.xing.com

Upozorňujeme na to, že Xing představuje jen další možnost, kde nás můžete kontaktovat nebo získat o nás informace.

Odpovědný, se kterým společně provozujeme („Provozovatel platformy“) náš účet na sociální síti Xing („Fanouškovská stránka“)

New Work SE, Am Strandkai 1, 20457 Hamburg, Germany

Kontaktní údaje pro ochranu dat:

Kontaktní údaje pro ochranu dat najdete v tomto Prohlášení o ochraně dat.

Pověřence pro ochranu dat provozovatele platformy můžete kontaktovat přes následující webový formulář

https://www.xing.com/settings/privacy/data/disclosure nebo na následující adrese:

New Work SE
Am Strandkai 120457 Hamburg
Německo

Tel.: +49 40 419 131-0
Fax: +49 40 419 131-11
E-Mail: info@xing.com

Kategorie subjektů údajů:

Návštěvníci naší fanouškovské stránky registrovaní, ale i neregistrovaní v sociální síti.

Upozorňujeme subjekty údajů, že používají sociální síť Xing a její funkce na vlastní nebezpečí. To platí zejména pro využívání interaktivních funkcí (např. sdílení, hodnocení).

Kategorie osobních údajů:

Údaje, které zpracováváme od registrovaných návštěvníků naší fanouškovské stránky:

ID uživatele případně uživatelské jméno, pod kterým se subjekty údajů registrovali, zveřejněné údaje o profilu (jméno, e-mailová adresa, telefonní číslo), údaje o profilu ProFinder, vzdělání, odborná praxe, představy o platu, fotografie, údaje o poloze, znalosti a potvrzení znalostí, profesní výkon (např. udělování patentů, profesní uznání, projekty), případně také speciální kategorie osobních údajů jako příslušnost k náboženství, zdravotní data apod., údaje, které vznikají při sdílení obsahu, výměně zpráv a komunikaci, údaje, které jsou nutné v rámci uzavření a zpracování smlouvy na žádost registrovaných návštěvníků, jiné údaje a obsahy subjektů údajů publikované, zpřístupněné, šířené, zveřejněné nebo nahrané volně na sociální síti Xing případně přes jejich účet Xing-Account.

Jinak zpracováváme jen pseudonymizované údaje jako statistiky a postřehy o tom, jak interagují naše fanouškovská stránka, články, stránky, videa a další obsah poskytovaný prostřednictvím této stránky (aktivity stránky, zobrazení stránky, „lajky“, dosah, obecné a demografické informace, informace o poloze a zájmech, informace o věku, pohlaví, zemi, městě, jazyce), vyhodnocení úspěšnosti a pozadí našich reklam. Pseudonymizované údaje nemůžeme sloučit s příslušným atributem (např. údaje o jménu). Tím nemůžeme identifikovat jednotlivé návštěvníky, kteří tak pro nás zůstávají anonymními.

Údaje, které zpracováváme o neregistrovaných návštěvnících naší fanouškovské stránky:

Psedonymizovaná data, jako jsou statistiky a postřehy o tom, jak interaguje naše fanouškovská stránky, články, stránky, videa a další obsah, který je prostřednictvím ní poskytován (aktivity stránky, zobrazení stránky, „lajky“, dosah, obecné demografické informace, informace o poloze a zájmech, informace o věku, pohlaví, zemi, městě, jazyce), hodnocení úspěšnosti a pozadí našich reklam.

Pseudonymizované údaje nemůžeme sloučit s příslušným atributem (např. údaje o jménu). To znamená, že nemůžeme identifikovat jednotlivé návštěvníky, kteří tak pro nás zůstávají anonymními.

Údaje, které zpracováváme od návštěvníků naší webové stránky:

Integrací tlačítka Xing (odkaz) na naší webové stránce nebude docházet k přenosu IP adresy návštěvníků našich webových stránek provozovateli platformy.

Údaje zpracovávané provozovatelem platformy o registrovaných a neregistrovaných návštěvnících naší fanouškovské stránky, lze získat pod  následujícím odkazem:

https://privacy.xing.com/de/datenschutzerklaerung

Pro vyhodnocení používá provozovatel platformy podle okolností různé analytické nástroje.

Nemáme žádný vliv na využívání takových nástrojů provozovatelem platformy a nebyli jsme ani o jejich používání informováni. Pokud provozovatel platformy využívá na našich fanouškovských stránkách nástroje takového druhy, není to na naši objednávku, ani to není námi schválené nebo jiným způsobem podporované. Získané údaje nám nejsou poskytovány. Kromě toho nemáme možnost zabránit nasazení takových nástrojů na naší fanouškovské stránce nebo tyto nástroje vypnout a ani nám nejsou k dispozici žádné jiné účinné možnosti kontroly.

Původ údajů

Údaje o subjektech údajů získáváme přímo od provozovatele platformy.

Odkud získává provozovatel platformy údaje o subjektech údajů, zjistíte pod následujícím odkazem:

https://privacy.xing.com/de/datenschutzerklaerung

Nemůžeme ovlivnit ani nemáme účinné možnosti kontroly, jestli je obstarávání údajů provozovatelem platformy přípustné.

Právní základ zpracování dat

Údaje zpracováváme podle následujícího právního základu:

Čl. 6 odst. 1 písm. a) GDPR: souhlas subjektů údajů popř. čl. 6 odst. 1 písm. b) GDPR: plnění smlouvy se subjektem údajů nebo provedení předsmluvních opatření na žádost subjektu údajů

Čl. 6 ost. 1 písm. f) GDPR oprávněný zájem

Zjednodušení komunikace a výměny dat, kdy stávající komunikační cesty, jako prezentace na Internetu, tiskové zprávy, prospekty a akce jsou fanouškovskou stránkou smysluplně doplňovány

Podpora prodeje našich výrobků a služby nebo poptávka a nábor prostřednictvím transparentního vystupování a pravidelných příspěvků pro optimalizaci naší fanouškovské stránky

Speciální kategorie osobních údajů zpracováváme, jestli vůbec, jen podle následujícího právního základu:

Čl. 9 odst. 2 písm. a) GDPR: souhlas subjektu údajů

Čl. 9 odst. 2 písm. e) GDPR: subjekt údajů zveřejnil osobní údaje

Právní základ, o který opírá provozovatel platformy zpracování dat, můžete nahlédnout pod následujícím odkazem:

https://privacy.xing.com/de/datenschutzerklaerung

Nemáme žádný vliv ani žádné účinné možnosti kontroly, jestli je zpracování dat provozovatelem platformy povolené.

Účel zpracování dat

Údaje zpracováváme pro následující účely:

Externí prezentace a reklama

Komunikace a výměna dat

Správa událostí

popř. zahájení a zpracování smlouvy

Údaje o tom, pro jaký účel provozovatel platformy údaje zpracovává, najdete pod následujícím odkazem:

https://privacy.xing.com/de/datenschutzerklaerung

Nemáme žádný vliv na to, k jakým účelům provozovatel platformy údaje ve skutečnosti využívá. V tomto směru nemáme ani žádné účinné možnosti kontroly.

Doba uchování

Uchování a mazání údajů je povinností provozovatele platformy.  Související informace můžete získat pod následujícím odkazem:

https://privacy.xing.com/de/datenschutzerklaerung

Nemáme žádný vliv na to, jak určuje provozovatel platformy pravidelné lhůty pro mazání a jakým způsobem jsou údaje mazány. V tomto směru nemáme ani žádné účinné možnosti kontroly.

Kategorie příjemců

K údajům, které zpracováváme mají přístup pouze naši zaměstnanci a poskytovatelé služeb, kteří naši fanouškovskou stránku spravují a údaje používají k výše uvedeným účelům. Pokud subjekty údajů zveřejní svá data na naší fanouškovské stránce, mohou je vyvolat registrovaní a případně také neregistrovaní návštěvníci.

Kategorie příjemců, kterým provozovatel platformy zveřejňuje údaje nebo umožňuje registrovaným návštěvníkům zveřejňovat jejich údaje, jakož i informace o interní výměně dat, najdete na následujícím odkazu:

https://privacy.xing.com/de/datenschutzerklaerung

Nemáme žádný vliv na zveřejnění údajů jednotlivým příjemcům (kategoriím příjemců) provozovatelem platformy. V tomto ohledu rovněž nemáme žádné účinné možnosti kontroly. 

Přenos dat do třetích zemí

Pokud subjekty údajů zveřejňují svá data na naší fanouškovské stránce, je možné je vyvolat registrovanými a případně i neregistrovanými návštěvníky na celém světě.

Zapojená logika a rozsah profilování nebo automatizované individuální rozhodnutí na základě shromážděných údajů

Pokud jsou subjekty údajů sledovány prostřednictvím shromažďování jejich údajů, ať už pomocí souborů cookie nebo srovnatelných technologií nebo prostřednictvím ukládání IP adresy, je provozovatel platformy povinen o tom informovat. Související informace najdete pod následujícím odkazem:

https://privacy.xing.com/de/datenschutzerklaerung

K vyhodnocení využívá provozovatel platformy podle okolností různé analytické nástroje.

Nemáme žádný vliv na to, jestli provozovatel platformy takové nástroje využívá, a nejsme ani o takovém potenciálním nasazení informováni. Pokud provozovatel platformy použije pro naše fanouškovské stránky tyto nástroje, není to na naši objednávku, ani námi schválené nebo jiným způsobem podporované.

Údaje získané při analýze také nemáme k dispozici. Kromě toho není ani možnost, jak zabránit nasazení těchto nástrojů na naší fanouškovské stránce nebo tyto nástroje vypnout a nemáme ani jiné účinné možnosti kontroly.

Práva subjektů údajů

Společní odpovědní musí poskytnout subjektům údajů různá práva ohledně zpracování jejich údajů, které pak tito mohou přímo uplatnit vůči provozovateli platformy:

Subjekty údajů mají za jistných předpokladů dle čl. 15 až čl. 18 GDPR právo na informovaci, opravu nebo vymazání osobních údajů, které se jich týkají, nebo právo na omezení zpracování dat odpovědnými osobami. Subjekty údajů mají rovněž právo kdykoli odvolat souhlas se zpracováním jejich osobních údajů s účinkem pro budoucnost (čl. 7 odst. 3 GDPR). Dále mohou subjekty údajů vznést námitku proti zpracování jejich údajů, které spočívá výhradně na oprávněném zájmu odpovědných dle čl. 6 odst. 1 písm. f) GDPR (čl. 21 odst. 1 GDPR), pokud z jejich mimořádné osobní situace vyplývájí oprávněné zájmy na vyloučení zpracování jejich údajů a pro odpovědného neexistují žádné nutné oprávněné důvody pro další zpracování dat. Pokud jsou osobní údaje zpracovávány pro účely přímého marketingu, mají subjekty údajů kdykoli právo proti tomuto zpracování podat námitku a to s účinkem do budoucna (čl. 21 odst. 2 GDPR). Pokud zpracování údajů spočívá na souhlasu subjektu údajů dle čl. 6 ost. 1 písm. a), čl. 9 odst. 1 písm. a) GDPR nebo dle čl. 6 odst. 1 b) GDPR na smlouvě se subjektem údajů, a probíhá pomocí automatizovaného řízení, mohou subjekty údajů požadovat dle čl. 20 odst. 1 DGVO získání osobních údajů, které jsou o nich ukládány, a to ve strukturovaném, běžném a strojově čitelném formátu, popřípadě tyto údaje předat třetí straně určené subjektem údajů. V zásadě mají subjekty údajů právo se nepodrobit žádnému automatizovaného individuálnímu rozhodnutí dle čl. 22 odst. 1 GDPR. 

Pokud je takové automatizované individuální rozhodnutí přípustné dle čl. 22 odst. 2 písm. a) až c) GDPR, jsou subjektům údajů přiznána následující práva dle čl. 22 odst. 3 GDPR: právo na vlastní stanovisko, právo vznést námitku proti zásahu odpovědné osoby, právo moci napadnout automatizované individuální rozhodnutí (právo na námitku).

Dále mají subjekty údajů právo podat stížnost u dozorčího orgánu, jestliže se domnívají, že zpracováním jejich osobních údajů je porušováno obecné nařízení na ochranu dat, čl. 77 GDPR. Příslušným dozorčím orgánem pro provozovatele platformy je:

Hamburský pověřenec pro ochranu dat a informační svobodu
Ludwig-Erhard-Str 22, 7. OG
20459 Hamburg

Tel.: 040 / 428 54 – 4040
Fax: 040 / 428 54 – 4000
E-mail: mailbox@datenschutz.hamburg.de

Online nabídky pro děti

Osoby mladší 16 let nám nesmí sdělovat osobní údaje ani vydávat prohlášení o souhlasu bez schválení svého zákonného zástupce. Doporučujeme rodičům a zákonným zástupcům, aby se aktivně účastnili online aktivit a zájmů jejich dětí.

Dobrý den
Newsletter